Privatlivs- og cookiepolitik

1. Indledning

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (herefter ”BRANDT”) behandler oplysninger om kunder, samarbejdspartnere og leverandører samt besøgende på vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik (i det følgende ”Privatlivspolitikken”). Privatlivspolitikken indeholder information om BRANDT’s behandling af persondata, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

BRANDT kan til enhver tid ændre i Privatlivspolitikken.

Ved levering af visse rådgivnings- og assistanceydelser, såsom lønadministration, vil BRANDT agere som databehandler på vegne af vores kunder. Når BRANDT er databehandler, agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne Privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 

2. Dataansvar

Dataansvarlig:

BRANDT er som dataansvarlig ansvarlig for behandlingen af dine persondata, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når BRANDT udfører lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, anser vi os for at være dataansvarlig, ligeledes som når vi udfører visse andre ydelser og behandler persondata i forbindelse med administrationen af vores samarbejder mv., hvor BRANDT bestemmer formålet med behandlingen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt:

BRANDT indsamler og behandler persondata i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de persondata, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele persondata, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Vi indsamler og behandler ligeledes persondata som et naturligt led i driften af brandtrevision.dk. Privatlivspolitikken fortæller dig også, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores hjemmeside.

Vi sikrer en fair og transparent databehandling:

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysninger herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Thyparken 10
7700 Thisted (Hovedkontor)

CVR-nr.: 25492145
Telefon: +45 97 91 11 11
E-mail: info@brandtrevision.dk

Ved skriftlige henvendelser til os, bedes du skrive ”persondata” i emnefeltet.

3. Behandling af personoplysninger

3.1 BRANDTs hjemmeside:

Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden www.brandtrevision.dk uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsætte vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 6.

3.1.1 Når du tilmelder dig nyhedsbrev på hjemmesiden eller kontakter os:

Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenester til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De persondata, vi anvender omfatter navnlig:

 • Almindelige persondata i form af navn og kontaktoplysninger
 • Oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.


3.1.2 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for at:

 • Administrere din relation til os
 • Forbedring af vores tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Afholdelse af arrangementer

3.1.3 Nyhedsbrev:

Du kan særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev, som kan indeholde oplysninger om invitationer til arrangementer og seminarer mv. I den forbindelse vil vi behandle persondata som navn og e-mailadresse.

3.2. Kunders personoplysninger:

BRANDT indsamler og behandler, som dataansvarlig, kunders personoplysninger for at:

 • kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som BRANDT påtager sig at levere til dig som kunde,
 • opfylde BRANDTs kontraktretlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller
 • overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser.

Retsgrundlaget for BRANDTs behandling af kunders personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen er nødvendig for at:

 • opfylde aftalen med kunden, herunder BRANDTs forretningsbetingelser, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakten, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b,
 • overholde en juridisk forpligtelse, som BRANDT er underlagt efter lovgivningen, herunder revisorlovens § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og revisorloven § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed,
 • vi eller vores kunde kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f,
 • samt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Behandlingen af CPR-nr. følger af lovgivningen, eller er af afgørende betydning for at sikre en identifikation over for offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

De flest personoplysninger vil blive indsamlet fra kunden selv. Disse oplysninger vil som regel være:

 • Almindelige personoplysninger om kunder, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, økonomioplysninger, samt CPR-nr.
 • Billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i hvidvasklovgivning.

De relevante oplysninger, der er nødvendige for den opgave, som kunden har bedt om bistand til. Det kan være følsomme personoplysninger i visse typer af sagsopgaver.

Desuden kan BRANDT modtage personoplysninger fra tredjeparter, eksempelvis SKAT, hvilket kunden normalt vil blive orienteret om.

3.3. Henvendelser til os:

Hvis du retter henvendelse til os, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at varetage henvendelsen, klagen mv.

Retsgrundlaget herfor vil være vores legitime interesser i kundeservice, samt evt. at fastslå, udøve og forsvare mod retskrav, idet vi i hvert konkret tilfælde vil vurdere, om vores legitime interesser i at indlede et klientforhold overstiger dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

3.4. Leverandører og samarbejdspartnere:

BRANDT kan indsamle og behandle personoplysninger ift. leverandører og samarbejdspartnere, herunder navnlig kontaktoplysninger for kontaktpersoner m.m. Oplysningerne vil hovedsageligt være navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring, samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Retsgrundlaget herfor vil være vores legitime interesser i at opfylde de kontrakter, der er eller vil blive indgået, drive vores virksomhed samt fastslå, udøve og forsvare mod retskrav, idet vi i hvert konkret tilfælde vil vurdere, om vores legitime interesser i at registrere personoplysningerne overstiger den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

4. Oplysninger om behandlingen    

4.1 Videregivelse af oplysninger:

BRANDT kan udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder og andre professionelle rådgivere såsom andre revisionsfirmaer, banker, eller advokater. Dette sker alene, hvis det er nødvendigt for at opfylde eller som led i vores aftale med kunden, eller hvis vi er pålagt udlevering i henhold til gældende lovgivning eller regulering.

BRANDT benytter andre tredjeparter, herunder underleverandører, i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret personoplysninger, som er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse. Dette kan eksempelvis være RevisorGruppen Danmarks sekretariat, Revi-IT, REVITAX eller øvrige uafhængige parter.

BRANDT er ansvarlig for at indgå databehandleraftaler med disse tredjeparter, samt sikre at de behandler i overensstemmelse med instrukser fra BRANDT.
Vi benytter således kun databehandlere, som giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

4.2 Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata:

BRANDT behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er definerede ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere persondata end dem, der er nødvendige til det konkrete formål.

4.3 Vi kontrollerer dine persondata:

BRANDT kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Da vores ydelser er afhængige af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2 til at meddele os dine ændringer.

4.4 Opbevaring og sletning af dine persondata:

BRANDT opbevarer dine persondata så længe vi har en saglig eller lovlig grund hertil.

Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser BRANDT er underlagt i henhold til gældende lovgivning, offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

Vi skal efter revisorloven opbevare dokumentation i 5 år, fra tidspunktet for underskrivelse af den erklæring som materialet vedrører, hvorefter dokumentation slettes. Efter bogføringsloven vil regnskabsmateriale blive slettet 5 år efter udløbet af det regnskabsår materialet vedrører. Dertil kommer længere opbevaring ud fra en konkret vurdering eksempelvis i forbindelse med skattesager.

For kunder, hvor vi dokumenterer identitetsoplysninger af hensyn til beskyttelse mod hvidvask vil vi være forpligtede til at opbevare oplysningerne om dig, indsamlet efter hvidvasklovgivningen, i mindst 5 år efter ophør af kundeforholdet eller en enkeltstående transaktions gennemførelse.

Vi sletter som udgangspunkt senest dine persondata 10 år efter ophør af vores assistance, grundet forældelsesfristen for rådgivningsansvar. Vi skal således kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til assistancen vi har ydet. Hvis en sag herom måtte være i gang, vil oplysninger tidligst blive slettet, når denne er afsluttet og der efterfølgende ikke kan rejses krav i sagen.

5. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed når det gælder beskyttelsen af persondata. I BRANDT har vi således implementeret organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af vores procedurer og foranstaltninger.

6. Brug af cookies

BRANDT ønsker at tilbyde en hjemmeside, der er overskuelig og med det indhold, som er mest relevant for dig. Derfor bruger vi teknologier, der kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du, som besøgende bruger www.brandtrevision.dk (”hjemmesiden”). Med vores Privatlivs- og cookiepolitik ønsker vi at give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig denne behandling.

6.1 Samtykke:

Ved at bruge hjemmesiden og trykke OK i vores cookieboks første gang du besøger hjemmesiden, giver du samtykke til, at BRANDT må bruge cookies som beskrevet her og i oversigten Cookiedeklaration. Du kan genåbne Cookieinformation nederst i venstre hjørne.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at fravælge cookies i oversigten Cookiedeklaration, ligeledes kan du blokere cookies i din browser.

6.2 Hvad er cookies?

En cookie er en tekstfil, som vores hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, eller cookies sat ved brug af andet software.

En cookie gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies kan både blive brugt af BRANDT og af tredjeparter. Du kan læse nærmere herom i oversigten Cookiedeklaration.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger vores hjemmeside.


6.3 Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

I oversigten Cookiedeklaration kan du se mere om, hvilke cookies vores hjemmeside bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie, samt hvor længe cookies opbevares på dit udstyr.

BRANDT bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter. BRANDTs hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, til at vise målrettede annoncer til dig, trafikmåling, og for at følge din brug af hjemmesiden. Ved at klikke OK giver du samtykke til denne brug af cookies. Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i oversigten Cookiedeklaration, ligesom du også kan blokere cookies i din browser. Sletter eller blokerer du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungere optimalt.

6.4 Hvordan undgår og slettes cookies?

Du har til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.
Hvordan du gør, det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Som bruger skal du dog være opmærksom på, at vores hjemmesiden ikke vil fungere optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

7. Den registreredes rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, som BRANDT som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan således kontakte BRANDT og få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, ligesom du kan få urigtige persondata om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du som registreret ret til at få slettet dine persondata, få behandlingen af dine persondata begrænset, eller gøre indsigelse mod BRANDTs behandling af dine persondata. Du har endvidere i visse tilfælde ret til dataportabilitet i det omfang behandlingen foretages automatisk. Dataportabilitet indebærer en ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder som registreret skal du kontakte BRANDT. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor under punkt 2.

Når vi behandler persondata baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Brug ligeledes kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om BRANDT, kan du nemt framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, som du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

8. Revidering af denne privatlivs- og cookiepolitik

BRANDT forbeholder sig ret til løbende at gennemgå, ændre og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik.

9. Klage

Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet i forhold til vores behandling af dine persondata. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.