Skærpelse af reglerne for succession i virksomhedsordningen og konto for opsparet overskud

Skatteministeren har i dag, den 22. december 2020, fremsat lovforslag om ændring af successionsmulighederne i virksomhedsordningen – både i relation til dødsboskatteloven og kildeskatteloven.

Lovforslag L133 (2020/21)

Med fremsættelsen af lovforslag L133 (2020/21) ønsker Skatteministeren at dæmme op for det, som kaldes ”Utilsigtet udnyttelse af de gældende regler ved succession i virksomhedsordningen”.

Ændringerne omfatter både hel og delvise overdragelser med succession, herunder reglerne om virksomhedsordningen i både dødsboskatteloven og kildeskatteloven, og har virkning for overdragelser, der foretages fra og med den 22. december 2020. Loven er ikke vedtaget endnu, men det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget i den foreliggende form.

Tidligere har det, ved hel eller delvis succession i virksomhedsordningen og ved fordelingen af det opsparede overskud, været en udfordring, at man i beregningerne har set bort fra de finansielle aktiver. Dette har givet visse muligheder for utilsigtet spekulation heri, som Skatteministeren vil forhindre. Fremadrettet skal også de finansielle aktiver medregnes i kapitalafkastgrundlaget, som anvendes til fordeling af det opsparede overskud.

Finansielle aktiver defineres bl.a. som: forudbetalt husleje, deposita og forudbetalinger på nærmere bestemte aktiver, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, periodeafgrænsningsposter, visse konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, uforrentede obligationer og uforrentede indeksobligationer, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende driver næring med disse aktiver, eller de beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, aktier og investeringsbeviser m.v., når de er udstedt af et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og visse sælgerpantebreve. Herunder er naturligvis også de likvide midler omfattet.

Endvidere indføres der ved delvise overdragelser af virksomhedsordningen en begrænsning i form af et ”loft”, således at det opsparede overskud, som overdrages, ikke kan overstige det positive kapitalafkastgrundlag på den del af virksomhedsordningen, som overdrages.

Eksempel:

Hvorved det maksimale opsparede overskud, som kan overdrages til ægtefællen, udgør 50.000 kr.

Det er i lovforslaget anført, at successionsoverdragelserne skal omfatte virksomhedsordningen i sin helhed, herunder indskudskontoen og mellemregningskontoen. Det er uvist, hvorfor hensat til senere hævning ikke er medtaget.

REVITAX A/S