Pensionsmidler og feriebolig

Indeståender på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter kan investeres i aktier og anparter i unoterede selskaber. Det samme gælder midler på en aldersopsparing, hvor indeståendet dog repræsenterer beskattede midler.

Pensionsmidler kan anvendes til investering i såvel danske som udenlandske selskaber, men det er et krav, at selskabet er hjemmehørende indenfor EU/EØS. Adgangen til at investere pensionsmidler i unoterede selskaber er generel, og der stilles ingen krav til selskabets aktivitet. Det er dog ikke tilladt at investere i aktier eller anparter i selskaber, der giver brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne. Eksempelvis kan pensionsmidler ikke anvendes til køb af aktier i et selskab, der driver et golfbaneanlæg eller et feriecenter, hvis aktionæren vederlagsfrit eller mod betaling af et mindre beløb end ikke-aktionærer kan anvende selskabets faciliteter.

Et ejendomskompleks i Frankrig med tilhørende tennisbaner mv. var ejet af et dansk aktieselskab. Der var udbudt aktier til salg i dette selskab, og af salgsprospektet fremgik, at aktier kunne erhverves for  pensionsmidler. En person, der ønskede at købe nogle af disse aktier, bad Skatterådet om at bekræfte, at han kunne anvende pensionsmidler til denne investering.

Af aktionæroverenskomsten fremgik, at ejendomskomplekset blev drevet på forretningsmæssige vilkår som et feriested med udlejning udelukkende til aktionærer, deres familie og venner.

En aktionærrettighed gav mulighed for at leje en lejlighed maksimalt seks uger om året. I den forbindelse skulle der betales for leje mv. De samlede løbende årlige betalinger fra aktionæren ville være på et niveau, hvor selskabet kunne sikres en sund økonomi, således at selskabet havde tilstrækkelig likviditet til den  løbende drift i form af vedligeholdelse mv. samt henlæggelser til større renoveringer mv.

Såvel Skatterådet som Landsskatteretten var af den opfattelse, at det ikke var muligt at anskaffe aktier i feriekomplekset for pensionsmidler. Begrundelsen var blandt andet, at der kun skete udlejning til aktionærer, og det var ikke godtgjort, at aktionærerne betalte markedslejen ved benyttelsen af en feriebolig.

Kendelsen er offentliggjort i SKM2019.204.

 

Kommentarer

Ifølge afgørelsen skulle aktionærerne ikke påregne, at der blev udloddet udbytte fra selskabet. Så et afkast af aktierne kunne alene bestå i, at ejendomskomplekset steg i værdi.

Kun i de tilfælde, hvor der sker udlejning af et feriekompleks til andre end aktionærer, og aktionærerne skal betale nøjagtig samme pris som andre for at leje en lejlighed mv., vil der kunne være mulighed for, at der kan anvendes pensionsmidler til anskaffelse af aktierne. Skatterådet har i SKM2019.265 godkendt investering i ferielejligheder for pensionsmidler. I denne sag ville aktionærerne have en anvisnings- og fortrinsret til lejlighederne, som kunne udnyttes inden sæsonstart. Herefter ville ferieboligerne blive udlejet gennem Airbnb. Aktionærernes pris for at leje en feriebolig ville være den samme som prisen ved leje gennem Airbnb inklusive gebyret til Airbnb.

Skatteinformation August 2019 - REVITAX