Medarbejderaktier

Virksomheder, der drives i selskabsform – ApS eller A/S – har mulighed for at tilbyde medarbejdere at blive anpartshaver eller aktionær i selskabet efter nogle særlige regler for såkaldte medarbejderaktier.

De gældende regler om skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som købe- og tegningsret til aktier. Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning. Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn. Favørkurselementet må dog udgøre op til 20 % af medarbejderens årsløn, hvis arbejdsgiver tilbyder alle virksomhedens medarbejdere, at de på lige vilkår har adgang til at blive aktionær. Grænsen på 20 % gælder dog også, hvis adgangen til at erhverve aktier kun tilbydes mindst 80 % af selskabets medarbejdere. Udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne skal dog ske ud fra almene kriterier.

Folketinget har i 2019 vedtaget at forhøje favørkurselementet til 50 % af medarbejderens årsløn, når der er tale om en ny og mindre virksomhed. Disse regler er dog ikke gældende endnu, da der først skal ske godkendelse af Europa-Kommissionen.

De nye regler gælder, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en nettoomsætning, der overstiger 15 mio. kr., eller en balancesum, der oversteg 15 mio. kr. i et af de to seneste regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C249/01).

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (L 114) blev vedtaget den 24. januar 2019.

 

Skatteinformation August 2019 - REVITAX