Lovforslag om rentefrie lån til indberettet A-skat mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og AM-bidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med COVID-19. Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar 2021.

Lovforslag om lån til betaling af A-skat og AM-bidrag (L 139)

Det foreslås, at virksomheder, der omfattes af opkrævningslovens § 2, stk. 5, det vil sige små og mellemstore virksomheder, efter anmodning til Skattestyrelsen kan få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og AM-bidrag for afregningsperioderne august og december 2020, som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Det forventes, at de første lån kan udbetales fra primo februar 2021. Udbetalingen vil i normaltilfældene så vidt muligt ske inden for 5 bankdage efter modtagelse af låneanmodningen. Beløbet udbetales til Skattekontoen.

Et afslag på anmodning om sådanne lån kan ikke påklages.

Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar 2021.

Da der er tale om statsstøtte, skal EU-kommissionen godkende låneordningen. Skatteministeriet har dog løbende været i kontakt med Kommissionen desangående, hvorfor man forventer en hurtig godkendelse.

 

Lovforslag om udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift (L 139)

For virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven, foreslås det, at betalingsfristen for afgiftsperioden marts 2021 udskydes til den 15. november 2021.

Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar 2021. 

REVITAX A/S