Lovforslag om forældrekøb i virksomhedsordningen er nu fremsat

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L106) om indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen.

 

Forældrekøb i virksomhedsordningen

Skatteministeren fremsatte d. 18. november 2020 et lovforslag til ændring af virksomhedsskatteloven. Lovforslaget omhandler bl.a. den af regeringen bebudede ændring til virksomhedsskatteloven vedr. forældrekøbsejendomme, som blev annonceret i forbindelse med Finansloven for 2020.

Lovforslaget forventes vedtaget inden jul med henblik på ikrafttrædelse d. 1. januar 2021. Det forventes, at det fremsatte lovforslag vil blive vedtaget uden væsentlige ændringer.

Det fremsatte lovforslag indeholder alene præciseringer i forhold til det tidligere udsendte lovforslag i høring.

Oprindeligt var det scenariet, at forældrekøbsejendomme fremadrettet ikke skulle kunne indgå i virksomhedsordningen, men denne vidtrækkende idé er dog droppet.

Derimod vil indgrebet fjerne rentefordelen ved at anvende virksomhedsordningen på forældrekøbsejendomme for både eksisterende og fremtidige forældrekøbsejendomme.

Lovindgrebet må derfor anses som mere lempeligt end forventet. Desuden har indgrebet ingen direkte konsekvenser for opsparede overskud, hævninger og indskud i virksomhedsordningen

Selve lovindgrebet

Helt overordnet medfører indgrebet en reduktion af kapitalafkastgrundlaget svarende til en teknisk opgjort friværdi af forældrekøbsejendommen samt krav en beregning af en rentekorrektion i forhold til en teknisk beregnet gældsandel vedr. forældrekøbsejendommen.

Lovindgrebet omfatter alle former for forældrekøbsejendomme, herunder parcelhuse, ejerlejligheder og blandede ejendomme, landbrugsejendomme mv., som indgår i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Følgende personkreds er omfattet af lovindgrebet.

  • Den skattepligtiges forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn som børn af almindeligt slægtskab.
  • Den skattepligtiges ægtefælles forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn og stedbørn som børn af almindeligt slægtskab.

Reduktion af kapitalafkastgrundlaget

Den tekniske friværdi, som kapitalafkastgrundlaget skal reduceres med, opgøres således:

Beregning af yderligere rentekorrektion

Den nye ekstra rentekorrektion, som skal opgøres, beregnes således:

Rentekorrektionsbeløbet kan højst udgøre den andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses at vedrøre forældrekøbsejendommen.

Denne andel kan opgøre således:

Den samlede rentekorrektion efter de nye og gamle regler kan dog samlet set ikke overstige

virksomhedens nettorenteudgifter.

REVITAX

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.