Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 129), der blandt andet omhandler ændring af registreringsafgiften for person- og varebiler, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften samt omlægning af brændstofforbrugsafgiften til en CO2-baseret afgift. Lovforslaget omhandler også et par justeringer på skatteområdet – opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil og indkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler.

Beskatningsgrundlaget for fri bil (L 129)

Efter gældende regler opgøres den skattepligtige værdi af fri bil som 25 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af en resterende del. Denne skattepligtige værdi forhøjes med den grønne ejerafgift ganget med 1,5 også kaldet et miljøtillæg.

Det foreslås, at de 25 % nedsættes til 24,5 % fra og med den 1. juli 2021. Satsen nedsættes til 24 % i 2022, 23,5 % i 2023, 23,0 % i 2024 og 22,5 % i 2025 og følgende år.

De nedsatte satser betyder reelt en lavere beskatning af fri bil, hvis beskatningsgrundlaget for bilen ikke overstiger 300.000 kr. og også for lidt dyrere biler.

Den gældende sats på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr., forslås forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021. I 2022 og følgende år sker der hvert år en forhøjelse af procentsatsen på 0,5, således at satsen i 2025 udgør 22,5 %. Denne sats skal så være gældende også i de følgende år.

Konklusionen er, at fra og med 2025 skal værdi af fri bil beregnes med 22,5 % af beregningsgrundlaget, uanset beløbets størrelse.

Miljøtillægget, der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil, forhøjes fra og med 2022 til 2,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til 3,5 i 2023, 5,0 i 2024 og 6,0 i 2025 og følgende år.

Elbiler og ladestander (L 129)

Efter gældende regler er der tale om et skattepligtigt personalegode, hvis en arbejdsgiver får opstillet en ladestander på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil. Værdien af ladestanderen samt udgifterne til installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

Det foreslås, at arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen ikke længere skal indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Når et arbejdsgiverbetalt personalegode overgår til udelukkende privat anvendelse, skal medarbejderen normalt beskattes af aktivets værdi på det tidspunkt.

Der foreslås indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

 

Bundfradrag ved deleøkonomi (L 129)

Indkomst fra fysiske personers lejlighedsvise udlejning af biler, lystbåde, campingvogne mv. er skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag.

Ved opgørelsen af indkomsten fra udlejningen kan udlejeren ved en regnskabsmæssig opgørelse fratrække de faktiske udgifter og værditab forbundet med udlejningen.

Som alternativ til fradrag efter den regnskabsmæssige opgørelse kan det skattepligtige beløb opgøres som bruttolejeindtægten (eksklusive et eventuelt gebyr til en udlejer) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kr. (2021). Overstiger bruttolejeindtægten det nævnte bundfradrag, er kun 60 % af det overskydende beløb skattepligtigt.

 Der er tale om ét fælles bundfradrag for de af bestemmelsen omfattede aktiver (biler, lystbåde mv.).

Opgørelsesmetoden med bundfradrag og standardfradrag kan i 2021 og fremover kun anvendes, når udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra og med indkomståret 2021 indført en særligt bundfradrag på 20.000 kr. (2021) ved privat udlejning (ikke-erhvervsmæssig udlejning) af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g C02 pr. kilometer). Dette bundfradrag gælder sideløbende med fradraget på 10.700 kr. (2021) ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv. Hvis årets bruttoindkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler overstiger bundfradraget på 20.000 kr. (2021), er kun 60 % af det overskydende beløb skattepligtigt.

 

REVITAX A/S