Lovforslag om 180-dages reglen, 42-dages reglen og forskerskatteordningen

 

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 199), der skal indføre en række midlertidige tiltag for at afbøde de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen oplever som følge af de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredning af covid-19.

180-dages reglen og 3-måneders reglen

Personer med dansk bopæl bliver først fuldt skattepligtige til Danmark, når de tager ophold her i landet, dog ikke ved kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Ifølge praksis udløser uafbrudt ophold her i landet af en varighed på op til 3 måneder, eller samlede ophold på i alt op til 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke fuld skattepligt, medmindre personen udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet.

 

Der foreslås indført en ordning, der betyder, at en person kan vælge at blive omfattet af en midlertidig ordning, hvorefter der ikke indtræder fuld skattepligt, selv om opholdet i Danmark har haft en varighed af mere end 3 måneder i sammenhæng eller ved samlede ophold i Danmark over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. 

Vælges den midlertidige ordning betyder det, at der kan udføres arbejde under opholdet i Danmark i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020, uden at der indtræder fuld dansk skattepligt.  Til gengæld er personen begrænset skattepligtig til Danmark af løn og honorarer i den omhandlede periode.

En dobbeltbeskatningsoverenskomst kan dog medføre, at Danmarks alligevel ikke kan beskatte lønindkomsten.

Den skattepligtige indkomst opgøres ved at beregne den gennemsnitlige lønindkomst pr. arbejdsdag gange antal opholdsdage, der normalt er arbejdsdage. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst er uafhængig af, om personen arbejder, afspadserer, er syg, holder ferie eller lignende. Der er med andre ord tale om en skematisk beregning af det skattepligtige beløb uafhængigt af, om personen har arbejdet under opholdet i Danmark i den omhandlede periode.

 

Optælling af 180 dage inden for en rullende periode på 12 måneder

Hvis en person i perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den sidste dag før den angivne periodes start den 8. marts 2020 allerede har holdt 70 dages ferie i Danmark og har opholdt sig i Danmark i hele den angivne periode på 114 dage, vil personen ikke kunne opholde sig i Danmark efter den angivne periodes udløb fra og med den 1. juli til og med 31. juli 2020. Det skyldes, at personen højst må opholde sig i Danmark i op til 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder for at undgå, at der indtræder fuld skattepligt bortset fra overskridelser, der skyldes ophold i Danmark i den angivne periode. Da personen fra og med den 1. august 2019 til og med sidste dag i den angivne periode den 30. juni 2020 allerede har opholdt sig i Danmark i samlede perioder på 184 dage, vil personen ikke inden for 12-måneders perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 31. juli 2020 kunne tage flere ophold i Danmark uden at blive fuldt skattepligtig.

 

Valg af ordningen

Valg af den midlertidige ordning skal ske senest den 1. maj 2021 og kan omgøres til og med den 30. juni 2022.

 

Ligningslovens § 33 A

Efter ligningslovens § 33 A kan en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, få eksemptionlempelse (halv eller hel nedsættelse af den danske skat) for lønindkomst under ophold/arbejde uden for riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i mindst 6 måneder. Lempelsen er betinget af, at ophold her i riget har en sammenlagt varighed af højst 42 dage inden for enhver 6-måneders periode, og at opholdene skyldes ferie- eller fridage eller nødvendigt arbejde, der har direkte forbindelse til udlandsopholdet.

 

Der foreslås indført en ordning, der betyder, at en person kan vælge at se bort fra ophold her i riget fra og med den 9. marts 2020 til det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages i det land, hvor arbejdet normalt udføres, dog senest til og med den 30. juni 2020. Et sådant ophold afbryder således ikke muligheden for lempelse efter ligningslovens § 33 A, selv om 42-dages reglen overskrides. I denne periode må der også udføres arbejde i Danmark.

Konsekvensen af valget af denne midlertidige ordning er, at der skal betales dansk skat uden nedsættelse af skatten for perioden i Danmark. Den skattepligtige indkomst opgøres ved at beregne den gennemsnitlige lønindkomst pr. arbejdsdag gange antal opholdsdage, der normalt er arbejdsdage.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst er uafhængig af, om personen arbejder, afspadserer, er syg, holder ferie eller lignende. Der er med andre ord tale om en skematisk beregning af det skattepligtige beløb uafhængigt af, om personen har arbejdet under opholdet i Danmark i den omhandlede periode.

6-måneders perioden

For personer, der ikke har opholdt sig i udlandet i mindst 6 måneder før den angivne periode begynder, og som vælger at blive omfattet af den midlertidige ordning, medfører reglen, at den angivne periode, hvor personen opholder sig i Danmark, ikke tæller med ved opgørelsen af kravet om mindst 6 måneders ophold i udlandet. Hvis personen eksempelvis kun har opholdt sig i udlandet i 3 måneder før situationen med covid-19, skal personen derfor efter opholdet i Danmark opholde sig mindst 3 måneder i udlandet for, at personen opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 A.

For personer, der før den angivne periode har opholdt sig i udlandet i en periode, der overstiger 6 måneder, og som vælger at blive omfattet af den midlertidige ordning, medfører reglen, at den angivne periode på op til 3 måneder og 23 dage ikke tæller med i den periode på 42 dage, som personen efter gældende regler kan opholde sig her i riget, uden at udlandsopholdet afbrydes. 

Valg af ordningen

Valg af den midlertidige ordning skal træffes senest den 1. maj 2021 og kan omgøres til og med den 30. juni 2022.

Forskerskatteordningen

Lovforslaget lægger op til en række ændringer, der betyder, at der skal ses bort fra nogle forhold i perioden den 9. marts til og med den 30. juni, således at retten til at anvende forskerordningen ikke fortabes, hvis ansættelsesforholdet er indgået senest den 8. marts 2020.

Der ses bort fra følgende forhold i perioden 9. marts til og med den 30. juni:

  • Ophør af begrænset skattepligt af lønindkomst ved vurderingen af, om personen opfylder betingelsen om begrænset skattepligt til Danmark af løn
  • Ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten til løn overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 dage
  • Manglende opfyldelse af vederlagskravet på 68.100 kr. efter fradrag af ATP-bidrag.

Forskere og nøglemedarbejdere, der allerede er omfattet af forskerskatteordningen, kan indgå et nyt ansættelsesforhold, der kan omfattes af forskerskatteordningen, hvis det nye ansættelsesforhold tiltrædes senest én måned efter ophør af den tidligere ansættelse. Denne månedsregel foreslås suspenderet, hvis det nye ansættelsesforhold skulle være tiltrådt i perioden 9. marts til og med den 30. juni 2020. I så fald er det tilstrækkeligt, at tiltrædelsen sker senest den 1. august 2020.

 

REVITAX A/S