Kommentar til lovprogram til 2019-2020

Der er efter vores opfattelse flere stramninger end der er lempelser. Det kan man tænke om hvad man vil, men uanset hvad, vil mange virksomheder blive berørt af det i større eller mindre omfang.

Nedenfor har vi derfor samlet de indgreb vi vurderer, der kommer til at have størst betydning for SMV-segmentet.

Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie

Lovforslaget har til formål at forbedre seniorers økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres seniorliv. Med lovforslaget indføres en forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension, en forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers indkomst samt en forhøjelse af den skattefri seniorpræmie. Endvidere indføres en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter folkepensionsalderen.

 

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i procesenergi i industri og serviceerhverv

Lovforslaget har til formål at etablere grundlag til at yde støtte til energibesparelser i procesenergi i industri- og serviceerhverv, grundlag for at kunne støtte energieffektiviseringer i bygninger, samt grundlag for at etablere en abonnementsordning til individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyr.

Tilbagerulning af ophævelsen af beskatning af fri telefon og internet

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet, som blev vedtaget i 2018 med virkning fra og med indkomståret 2020.

Der vil dermed fortsat skulle ske beskatning af fri telefon mv. i lighed med de nugældende regler (kr. 2.800 – 2019 niveau).

Lov mod udnyttelse af skatteregler ved hovedaktionærs delsalg af aktier i selskaber m. flere aktieklasser

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række justeringer, der skal sikre mod utilsigtet udnyttelse af skattereglerne. Lovforslaget skal bl.a. hindre, at forskellige aktieklasser kan bruges til at hovedaktionærer kan opnå kunstig nedsættelse af aktieavancer eller fradrag for kunstige tab, ligesom forslaget skal hindre, at kapitalfondspartnere kan undgå, at merafkast beskattes som personlig indkomst – f.eks. ved investering i infrastrukturfonde eller i visse gældsbreve.

Lovforslaget blev fremsat d. 1. oktober 2019 og betyder blandt andet at anskaffelsessummer for A og B aktier skal ske på baggrund af handelsværdien på afståelsestidspunktet og ikke i forhold til den nominelle værdi. Dette vil eksempelvis medføre en større gevinst ved salg af B-aktier når disse afhændes i forbindelse med anvendelse af en A/B-model.

Adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avance på overdragelsestidspunktet

Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.

Denne lempelse gør det mere smidigt at gennemføre et generationsskifte samt at bibeholde arbejdspladser i Danmark.

 

Omlæggelse af regler for beskatning af overskudsvarme

Formålet med lovforslaget er at omlægge reglerne for beskatning af overskudsvarme, så udnyttelsen af overskudsvarme øges.

I marts 2019 indgik Folketinget en samlet aftale om overskudsvarme, der skal sikre, at virksomheders overskudsvarme udnyttes bedre i fremtiden. Der blev i den forbindelse afsat kr. 133 mio. til formålet fra 2020.

Den præcise model for prisregulering forventes at blive fastlagt i løbet af efteråret 2019.                          

Tilbagerulning af lempelsen af bo- og afgiften

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, så bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver.

En tilbagerulning vil betyde at bo- og gaveafgiften, der i 2019 blev nedsat til 6 %, vil blive øget (tilbage) til 15 %.

Det må forventes at mange generationsskifter vil blive vanskeliggjort af den større afgiftsbyrde, som lovforslaget lægger op til. Det skal her bemærkes, at bo- og gaveafgiften ikke påhviler virksomheden, men derimod ejeren personligt. Afgiften skal derfor betales af midler, der allerede er beskattet én gang ved udtagning fra virksomheden.

Såfremt der allerede nu er planlagt et generationsskifte, kan det anbefales at gennemføre dette inden lovforslaget om tilbagerulningen bliver fremsat i november 2019.

Modernisering af momsregler for grænseoverskridende handel med varer og ydelser

Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU-regler, der moderniserer momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser, herunder at afskaffe den momsfri import af varer med en værdi under 80 kr. og harmonisere fjernsalgsgrænsen for EU-virksomheders salg til forbrugere. Disse regelændringer foreslås bl.a. understøttet af en udvidelse af det eksisterende One Stop Shop system.

Hele regeringens lovprogram kan findes her -> LINK til PDF

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående punkter eller har behov for konkret rådgivning, skal du være velkommen til at kontakte dit nærmeste BRANDT kontor.

Kontakt os