De nye gunstigere afskrivningsregler

Folketinget har vedtaget lovforslaget (L 178) om forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for FoU-udgifter.

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020- niveau). Forhøjelsen af beløbsgrænsen har virkning for småaktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Forhøjelse af beløbsgrænsen indebærer endvidere, at beløbet på driftsmiddelsaldoen kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når den afskrivningsberettigede saldoværdi før indkomstårets afskrivninger udgør et beløb på 30.000 kr. (2020) eller derunder. Denne ændring har virkning for indkomstår, der udløber den 23. november 2020 eller senere.

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022, udgør 116 % af anskaffelsessummen.

Denne forhøjelse af afskrivningsgrundlaget gælder ikke:

  • Aktiver, der vælges straksafskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler

Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 % dog andre køretøjer end personbiler, når:

  • køretøjet registreres i Køretøjsregisteret efter § 2, stk. 1, i lov om registrering af køretøjer, eller
  • der er tale om en traktor eller blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter efter § 4 i lov om registrering af køretøjer.

For de indregistreringspligtige køretøjer er det et krav, at køretøjet inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

FoU-udgifter

De for indkomstårene 2020 og 2021 gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fratrækkes med 130 %, er udvidet til også at gælde for indkomståret 2022.

 

REVITAX A/S