Arbejdsudleje

Østre Landsret har afsagt fire domme om arbejdsudleje kontra entreprisekontrakter alle inden for gartneriområdet. Arbejdsudleje er et lidt misvisende udtryk. Arbejdsindleje er måske mere betegnende, da det skattemæssigt betyder, at en dansk virksomhed lejer arbejdskraft hos et udenlandsk firma.

Arbejdsudleje kontra entreprisekontrakt

En dansk virksomheds forpligtelser med hensyn til indberetning samt indeholdelse af A-skat mv. afhænger af, om aftalen med den udenlandske virksomhed er en entreprisekontrakt, eller om der blot er tale om leje af udenlandsk arbejdskraft.

Ved indgåelse af en entreprisekontrakt har den danske virksomhed ingen arbejdsgiverforpligtelser overfor de personer, der er ansat i den udenlandske virksomhed.

Ved arbejdsudleje er medarbejderne formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvorfra de modtager deres løn. Selv om disse medarbejdere ikke er ansat i den danske virksomhed, har virksomheden pligt til at indeholde AM-bidrag og A-skat. En manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat kan blive en dyr fornøjelse for den danske virksomhed, idet virksomheden som oftest vil hæfte for denne skat, selv om hele kontraktsummen er afregnet til den udenlandske virksomhed.

Dommene fra Østre Landsret

Østre Landsret har afsagt fire domme om arbejdsudleje, hvor arbejdet i alle tilfælde foregik i et gartneri.

Dommene omhandler følgende arbejdsopgaver:

  • Okulation af roser
  • Plantning af rosengrundstammer
  • Beskæring af roser
  • Podning af frugttræer.

Okulation af roser

Østre Landsret fandt, at okulationsydelsen efter sin art og karakter kan individualiseres og afgrænses fra den øvrige rosenproduktion. Landsretten henviste i den forbindelse til en skønserklæring, der fastslog, at der var tale om en adskilt delproces af rosenproduktionen, der udføres af specialister, og en branchekyndig vil kunne konstatere, om okulationen er udført korrekt.

Herefter foretog landsretten en bedømmelse af, om ydelsen i den konkrete situation også var udskilt, sådan at der ikke var tale om leje af arbejdskraft.

Østre Landsret fandt, at okulationsydelsen efter en samlet vurdering var tilstrækkeligt udskilt til den udenlandske virksomhed. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at kontrakterne indeholdt bestemmelser om:

  • Fast pris for en nærmere defineret opgave
  • Erstatningsansvar
  • Mulighed for tilbageholdelse af en del af betalingen som sikkerhed for eventuelle mangelskrav.

Landsretten fandt, at den udenlandske kontraktpart reelt bar ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet.

Dommens resultat blev derfor, at der ikke var tale om arbejdsudleje.

Plantning af rosengrundstammer, beskæring af roser og podning af frugttræer Østre Landsret fandt derimod, at plantning af rosengrundstammer, beskæring af roser og podning af frugttræer udgjorde arbejdsudleje.

På baggrund af skønsmandens forklaring lagde landsretten til grund, at hverken plantning af rosengrundstammer eller nakning af roser, som er en forholdsvis simpel beskæringsmetode, kan betegnes som en adskilt delproces, idet plantning og beskæring ikke kan anses som specialistarbejde, men er en del af den almindelige planteproduktion. På denne baggrund fandt landsretten det ikke godtgjort, at disse arbejdsopgaver var tilstrækkeligt udskilt til selvstændig virksomhed, hvorfor der var tale om leje af arbejdskraft.

Med hensyn til podning af frugttræer fandt Østre Landsret det heller ikke godtgjort, at podning af frugttræer kan betegnes som en adskilt delproces, hvorfor der ligeledes var tale om leje af arbejdskraft.

Dommene er offentliggjort i SKM2019.62, SKM2019.80, SKM2019.86 og SKM2019.87.

Kommentarer

I de fire sager var der alle tale om, at den pågældende virksomhed havde anmodet Skatterådet om at bekræfte, at de foreliggende kontraktudkast (aftalen om arbejdsydelsen mv. mellem den udenlandske virksomhed og den danske virksomhed) førte til, at der ikke var tale om leje af arbejdskraft. Den ene af sagerne omhandlede kun okulation af roser (SKM2019.87), en anden sag omhandlede kun podning af frugttræer (SKM2019.80), medens de to øvrige sager angik såvel okulation, beskæring og plantning.

Det bindende svar fra Skatterådet var i alle sagerne, at man var af den opfattelse, at der var tale om leje af arbejdskraft. De fire bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten. I den sag, som kun omhandlede okulation af roser, var Landsskatteretten enig med Skatterådet i, at der var tale om leje af arbejdskraft. I de tre øvrige sager var det Landsskatterettens opfattelse, at der ikke var tale om arbejdsudleje.

Da sagerne fandtes at være af principiel karakter, blev landsskatteretskendelserne direkte indbragt for landsretterne. Den ene af sagerne havnede ved Vestre Landsret, men blev overført til Østre Landsret, så den kunne behandles sammen med de tre øvrige sager.

Sagsgangen i disse sager viser, hvor svært det kan være at afgøre, om en kontrakt skal bedømmes som leje af arbejdskraft eller en entrepriseaftale.

 

Skatteinformation August 2019 - REVITAX