Aktier i virksomhedsordningen?

Den altovervejende hovedregel er, at midler i virksomhedsordningen ikke må anvendes til investering i aktier.

I 2017 bad et pengeinstitut Skatterådet tage stilling til, om midler i virksomhedsordningen kunne indskydes på en særlig pensionsordning, herunder om midlerne på denne særlige pensionsordning kunne anvendes til investering i aktier.

Den særlige pensionsopsparing gik ud på følgende:

  • Personens virksomhedsordning skulle være ejer af pensionsordningen, og udbetaling fra ordningen kunne alene ske direkte til virksomheden
  • En ren opsparingsordning uden forsikringselement, hvorfor størrelsen af en fremtidig udbetaling alene var afhængig af det indskudte beløb og afkastet heraf
  • Indskuddet på ordningen var ikke skattemæssigt fradragsberettiget
  • Udbetaling kunne ske helt eller delvist efter anmodning, herunder løbende udbetalinger
  • Udbetaling skete dog senest ved virksomhedsejerens død.

Skatterådet var af den opfattelse, at der var tale om en såkaldt § 53 A-ordning, og at en sådan ordning kunne oprettes for midler i virksomhedsordningen. Derimod fandt Skatterådet ikke, at midlerne i pensionsordningen kunne investeres i aktier, da det af virksomhedsskatteloven fremgår, at aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen, medmindre personen driver næring med sådanne aktiver.

Skatterådets afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten med påstand om, at midlerne i pensionsopsparingen kun anvendes til investering i aktier.

Landsskatteretten var enig med pengeinstituttet. Begrundelsen var først og fremmest, at afkastet af en sådan pensionsordning skal lagerbeskattes.

Kendelsen er offentliggjort i SKM2019.48.

 Kommentarer

Den fremgår af virksomhedsskatteloven, at aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen, medmindre der er tale om særlige investeringsbeviser og aktier i finansielle selskaber, også kaldet § 19-aktier. Normalt beskattes personer af aktieavancer på det tidspunkt, hvor aktien afstås (realisationsprincippet), mens § 19-aktier beskattes efter lagerprincippet.

Landsskatterettens afgørelse betyder, at midler i virksomhedsordningen kan anvendes til indskud på en pensionsordning omfattet af § 53 A. Midler i denne særlige pensionsordning kan anvendes til investering i aktier, selv om der generelt gælder et forbud om aktier i virksomhedsordningen. Det årlige afkast af en § 53 A-ordning skal beskattes efter lagerprincippet. Men er årets afkast af en sådan pension negativt, kan tabet ikke modregnes i anden indkomst, men alene fremføres til modregning i et positivt afkast af samme pension.

Det fremgår af afgørelsen, at virksomhedsejeren selv må forvalte pensionsmidlerne og dermed afgøre hvilke aktier eller andre aktiver, der skal investeres i. Landsskatteretten tager dog et lille forbehold, idet der ikke må være tale om private dispositioner, som eksempelvis udlån mv. til et af virksomhedsejeren ejet selskab.

 

Skatteinformation August 2019 - REVITAX