Udenlandsk trust - skattemæssigt transparent

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt en trust i Liechtenstein var et selvstændigt skattesubjekt eller en skattemæssigt transparent enhed.

Stifteren af trusten havde ikke været fuld skattepligtig til Danmark i adskillige år. Der var tale om en familiefond, der var stiftet efter flytningen fra Danmark. Stifteren og dennes ægtefælle var begge afgået ved døden, og arvingen efter ægteparret var en søn bosat i Danmark.

Skatterådet svarede, at trusten skattemæssigt var en transparent enhed, da trustmidlerne kunne tilbageføres til stifteren.

 

Afgørelsen er offentliggjort i SKM2018.142.

 

Kommentarer

Skatterådet er flere gange blevet bedt om at tage stilling til den skatte- og afgiftsmæssige behandling af uddeling af trustmidler til beneficianter med bopæl i Danmark. De fleste sager har omhandlet uddeling/arv, når stifteren af trusten var død. Det har typisk været sådan, at spørger ønskede, at Skatterådet anså trusten for en transparent enhed, idet stifteren ved sin død var bosat i udlandet, og dødsboet blev skiftet i udlandet, da der i så fald ikke skulle betales dansk boafgift af arven.

En trust anses efter dansk ret for en transparent enhed, hvis kapitalen ikke definitivt og effektivt er udskilt fra stifterens formue. Definitivt betyder, at stifteren ikke har mulighed for at ”tilbagekalde” trusten, således at kapitalen igen indgår i stifterens formuesfære. Effektivt betyder, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital. Er blot en af disse to betingelser ikke opfyldt, vil trusten efter dansk ret anses for en transparent enhed.

Når der er tale om en transparent enhed, skal ”ejeren” efter danske regler løbende beskattes af indkomst i trusten.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: