Sommerhuse med helårsstatus

Sommerhuse med helårsstatus – hvad siger SKAT?

En ændring af planloven betyder, at pensionister allerede efter ét års ejertid må benytte et sommerhus til helårsbeboelse. Hvilken betydning har det for den fulde danske skattepligt ved flytning til udlandet og eventuel senere indtræden af fuld dansk skattepligt?

 

Planloven

Hovedreglen er, at boliger i sommerhusområder ikke må benyttes til helårsbeboelse. Det følger af planloven, at en bolig i et sommerhusområde ikke må anvendes til overnatning i en nærmere fastsat periode, bortset fra kortvarige ferieophold mv. Hidtil gjaldt dette forbud for perioden 1. oktober – 31. marts. Fra og med den 15. juni 2017 er perioden forkortet med to måneder og omfatter perioden fra den 1. november til udgangen af februar.

 

Undtagelsen er sommerhuse, der ejes af pensionister, idet disse har en lovbestemt personlig ret til at benytte en sommerbolig til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i et givet tidsrum. Hidtil krævedes otte års ejerskab, men ejertidskravet er fra og med den 15. juni 2017 nedsat til blot ét år.

 

Ved pensionister forstås i denne sammenhæng:

 

Reelt betyder ændringen af planloven intet for den skattemæssige bedømmelse af, hvornår en person er omfattet af fuld dansk skattepligt i forbindelse med flytning til udlandet eller senere indtræden af fuld dansk skattepligt. Men da kravet om ejertid for mulig benyttelse af sommerhuset som helårsbolig er nedsat fra otte år til ét år, vil der alt andet lige være flere pensionister, der må anvende deres sommerhus som helårsbolig

 

SKAT har i forbindelse med ændringen af planloven udsendt et styresignal, der ændrer på gældende praksis om skattepligtsophør for pensionister, der på fraflytningstidspunktet ejer et sommerhus, som må anvendes til helårsbeboelse.

 

Sommerhus og skattepligtsophør

Ved flytning til udlandet er man som altovervejende hovedregel fortsat omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis man har rådighed over en dansk helårsbolig. Det er i denne sammenhæng uden betydning, om der er tale om decideret helårsbolig, en bolig uden bopælspligt eller et sommerhus, som lovligt må anvendes til helårsbeboelse. Den fulde danske skattepligt ophører normalt kun, hvis boligen sælges eller udlejes uopsigeligt for udlejer i en periode på mindst tre år.

 

En pensionist, der flyttede til udlandet, opretholdt efter hidtidig praksis fuld dansk skattepligt, hvis han var ejer af et sommerhus, som lovligt måtte anvendes som helårsbolig. Denne praksis lempes i et vist omfang.

 

Udgangspunktet er efter den nye praksis, at selv om man har ret til at anvende sit sommerhus til helårsbeboelse, vil den fulde danske skattepligt ved flytning til udlandet ikke opretholdes af den grund. Har man hidtil kun benyttet sommerhuset til ferieformål, og den fremtidige anvendelse er af samme karakter, vil sommerhuset ikke blive betragtet som en helårsbolig, der medfører, at den fulde danske skattepligt opretholdes ved fraflytning.

 

Hvis sommerhuset derimod tidligere har været anvendt som helårsbolig for pensionisten, eller hvis sommerhuset på frafytningstidspunktet anvendes som helårsbolig, vil sommerhuset blive betragtet som en helårsbolig, som betyder fortsat fuld dansk skattepligt. Flytter den ene ægtefælle til udlandet samtidig med, at den anden ægtefælle bosætter sig i sommerhuset – anvender huset som helårsbolig – vil den fraflyttede ægtefælle fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark på ganske samme måde som ved enhver anden helårsbolig.

 

Pensionister, der tidligere er blevet anset for fuldt skattepligtige udelukkende som følge af planlovens regler om helårsbenyttelse af sommerhuse efter otte års ejertid, kan anmode SKAT om at blive fritaget for fuld dansk skattepligt fra og med den 15. juni 2017, hvor ændringen af planloven trådte i kraft. Ved en anmodning om fritagelse for fuld dansk skattepligt, skal det sandsynliggøres, at:

 

Sommerhus og indtræden af fuld dansk skattepligt

Erhverver en person, der er bosiddende i udlandet, og som ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, en dansk helårsbolig, bliver personen først omfattet af fuld dansk skattepligt, når han tager ophold i Danmark. Det samme gælder principielt også, når man efter planloven bliver berettiget til at anvende en dansk sommerbolig til helårsbeboelse, dog skal sommerboligen være egnet som helårsbolig. Adskillige danske sommerhuse vil opfylde kravet om denne egnethed.

 

Kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende betragtes ikke som ophold, der konstituerer fuld skattepligt. Ifølge administrativ praksis anses et uafbrudt ophold i Danmark af en varighed på mere end tre måneder eller samlede ophold, der overstiger 180 dage inden for en periode på 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold. Overskrides en af disse grænser, indtræder der fuld dansk skattepligt, selv om personen kun har holdt ferie og fridage i Danmark.

 

Det er som oftest ikke grænsen på de tre måneder eller de 180 dage, der giver anledning til skattemæssige problemer, fordi der alt andet lige blot skal holdes regnskab med dageantallet. Det ”problematiske” er ”ferie eller lignende”, eller sagt på en anden måde:

 

Har opholdene i Danmark et erhvervsmæssigt formål, er den altovervejende hovedregel, at der indtræder fuld dansk skattepligt, når der rådes over en dansk helårsbolig, herunder et sommerhus som må anvendes til helårsbeboelse. I særlige situationer accepteres det, at der arbejdes i Danmark i op til 10 dage inden for en 12-måneders-periode, uden at den fulde danske skattepligt indtræder. 10-dages-reglen gælder ikke, når arbejdet i Danmark er udtryk for en løbende varetagelse af opgaver. I så fald indtræder den fulde danske skattepligt fra første arbejdsdag i Danmark. 

 

Selv om sommerhuset ikke lovligt må anvendes til helårsbeboelse, kan der alligevel indtræde fuld dansk skattepligt, når sommerhuset anvendes i forbindelse med løbende og regelmæssig varetagelse af erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark. Nævnes kan en højesteretsdom fra 2016, hvor en person bosat i udlandet havde købt et dansk sommerhus, som blev anvendt i forbindelse med arbejde i Danmark. Højesteret fastslog indledningsvis, at sommerhuset, der var forsynet med telefon, internet og kabel-tv, var egnet som helårsbolig henset til ejendommens opførelsesår, stand og størrelse. Herefter udtalte Højesteret, at personen havde arbejdet i Danmark, og arbejdet havde haft karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Højesterets konklusion var derfor, at der var indtrådt fuld dansk skattepligt fra tidspunktet for købet af sommerhuset.

 

Fuld dansk skattepligt – hvad så?

Fuld dansk skattepligt efter interne danske skatteregler betyder, at personen skal selvangive og beskattes af sin globalindkomst i Danmark. Dette gælder som udgangspunkt, selv om personen bor i udlandet og er skattepligtig dér på grund af bopæl.

 

Globalindkomsten skal selvangives i Danmark, hvis der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det andet land, hvor man også har en bopæl. Danmark vil da efter interne danske regler give lempelse for betalt skat af kilder i udlandet, herunder løn for arbejde i udlandet. Lønindkomst kan dog være omfattet af den særlige lempelsesregel i ligningslovens § 33 A, der kan betyde, at der ikke skal betales dansk skat af lønnen, men indkomsten skal fortsat selvangives i Danmark.

 

Derimod er det ikke sikkert, at globalindkomsten skal selvangives i Danmark, hvis personen bor i et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved fuld skattepligt til Danmark og skattepligt til et andet land på grund af bopæl der, foreligger såkaldt dobbeltdomicil.

 

Dobbeltdomicil

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten løser dobbeltdomicilkonflikten ved at udpege et domicilland (det skattemæssige hjemsted) og et kildeland.

Domicillandet er det land, hvor personen:

Domicilkriterierne er nævnt i prioriteret rækkefølge, hvor det efterfølgende kriterium kun inddrages, hvis det skattemæssige hjemsted ikke kan afgøres på grundlag af det forudgående kriterium. Der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Når det skattemæssige hjemsted fastlægges til at være udlandet, betyder det, at udlandet er domicilland, der har ret til at beskatte globalindkomsten, og Danmark får status som kildeland.

 

Når Danmark er kildeland, udgør den skattepligtige indkomst i Danmark kun indkomst fra danske kilder. Det er endvidere en betingelse for kildelandsbeskatning, at Danmark er tillagt beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det andet bopælsland.

 

Får Danmark derimod status som domicilland, skal personen beskattes af sin globalindkomst i Danmark, og ved den danske skatteberegning gives lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten og/eller interne danske regler.

 

Ved skift af skattemæssigt hjemsted skal der, ligesom ved ophør af fuld dansk skattepligt, ske beskatning af urealiserede avancer, eksempelvis aktieavancer, men med mulighed for henstand med skattebetalingen indtil aktierne afstås. Skifter det skattemæssige hjemsted fra at være udlandet til at være Danmark, skal der fastsættes indgangsværdi på skatterelevante aktiver, der ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, ligesom en eventuel henstandssaldo på aktier, der er opgjort på et tidligere tidspunkt i forbindelse med ophør af fuld dansk skattepligt eller skift af skattemæssigt hjemsted til udlandet, bortfalder.