Skattefri løn?

Sakttefri løn? - administrative afgørelser

Bor man i Danmark, er løn skattepligtig. Det gælder også løn for arbejde udført uden for Danmarks grænser. Men i dansk skattelovgivning findes en eftertragtet lempelsesregel, der reelt betyder, at der ikke skal betales dansk skat af løn for arbejde udført uden for Danmark, når en række betingelser er opfyldt. Lempelsesreglen findes i ligningslovens § 33 A. Der er tale om såkaldt eksemptionslempelse med progressionsforbehold.

Løn for arbejde udført i udlandet skal selvangives, og der beregnes dansk skat heraf. Men den beregnede danske skat nedsættes med den del af skatten, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst, hvilket reelt betyder, at der ikke betales dansk skat af lønindkomsten. Det er uden betydning for nedslaget i den danske skat, hvor meget skat der er betalt i udlandet.

I visse tilfælde slipper man dog ikke uden dansk skat af lønnen, selv om betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A er opfyldt. Hvis arbejdet er udført i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og overenskomsten tillægger Danmark beskatningsretten til lønnen, bliver der kun tale om halv lempelse efter ligningslovens § 33 A. Sagt med andre ord – der skal betales halv dansk skat af indkomsten og ingen skat i udlandet.

 

Ferie eller lignende i Danmark

For at kunne anvende ligningslovens § 33 A skal følgende betingelser være opfyldt:

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt deltagelse i undervisning ved et universitet i Danmark er omfattet af ”ferie eller lignende”. Skatterådet udtalte, at begrebet ”ferie eller lignende” omfatter ethvert ophold, bortset fra erhvervsmæssigt betingede ophold. Deltagelsen i uddannelsen kunne ikke sidestilles med arbejde, men måtte i det konkrete tilfælde falde ind under begrebet ”ferie eller lignende”. Konklusionen var derfor, at deltagelse i uddannelsen på universitet ikke forhindrede lempelse efter ligningslovens § 33 A. De dage,  hvor personen opholdt sig i Danmark i forbindelse med uddannelsen, skulle indgå i de 42 dage, som er det maksimale antal opholdsdage i Danmark inden for enhver 6-månedersperiode.

Løn i en fristillingsperiode

Tidligere har løn i en opsigelsesperiode/fritstillingsperiode kun været lempelsesberettiget efter ligningslovens § 33 A, såfremt personen opholdt sig i udlandet i fritstillingsperioden.

Eksempel

En person har i en periode på seks år arbejdet for samme danske arbejdsgiver.

Denne periode omfatter:

Der er aftalt et opsigelsesvarsel på seks måneder. Personen opsiger sin stilling og bliver fritstillet. Der bliver udbetalt løn i opsigelsesperioden på de seks måneder. Personen opholder sig i Danmark i fritstillingsperioden.

Da 2/6 af ansættelsesperioden kan henføres til arbejde udført i udlandet, hvor ligningslovens § 33 A er anvendt, kan ligningslovens § 33 A anvendes på 2/6 af lønnen i opsigelsesperioden.

Såfremt en del af lønnen for arbejde udført i udlandet kun har berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 3 (halv lempelse), så skal lønnen i fritstillingsperioden fordeles på tilsvarende vis.

Hvis personen har været berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 (hel lempelse) i halvdelen af udlandsperioden og lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 3 (halv lempelse) i den anden halvdel, så vil 1/6 af lønnen i opsigelsesperioden give ret til hel lempelse og den anden 1/6 ret til halv lempelse.

 

Value cannot be null. Parameter name: source

Del på: