Skattefri gaver

Skattefri gaver ?

Reglerne om hvornår man kan give skattefri gaver mellem forældre og børn og søskende giver ofte anledning til misforståelser.

Formålet med nærværende artikel er at beskrive hovedreglerne og afklare nogle af de typiske misforståelser:

Hovedregel

Gaveafgift – personkredsen

Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er skatte- og afgiftsfri. Der skal oprettes en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om den konkrete gaveoverdragelse – kaldet en ægtepagt.

Oprettelse af en gaveægtepagt og tinglysning af denne er en gyldighedsbetingelse. Undlader

man tinglysning, kan såvel giverægtefællen som dennes kreditorer kræve gaven tilbageført til giver.

Gaveafgift betales af gaver til gavegivers:

 

Arveforskud

Arveforskud anses skatte- og afgiftsmæssigt for en gave, og der skal derfor betales skat eller afgift på det tidspunkt, hvor arveforskuddet ydes.

De årlige skattefri gaver til børn m.fl.

Gaver til børn betyder, at der skal betales gaveafgift, medmindre der er tale om en skattefri lejlighedsgave, eller årets gaver til barnet ikke overstiger den skattefri bundgrænse. Reglerne om gaveafgift gælder, uanset om gaven ydes i form af kontanter eller et aktiv, såsom fast ejendom eller aktier.

Der skal ikke betales gaveafgift, hvis årets gaver til den enkelte person ikke overstiger 62.900 kr. (2017), når gaven gives til børn, børnebørn, forældre mfl. – den personkreds, der er omfattet af gaveafgiftsreglerne. 

For gaver til svigerbørn gælder en skattefri bundgrænse på 22.000 kr. (2017). Udgør årets gave et større beløb, er det overskydende beløb skattepligtigt. 

Ægtefæller anses for to selvstændige gavegivere. Dette gælder, uanset om gaven gives af midler, der er særeje eller fælleseje. Ved fælleseje skal gaven dog være overført fra giverens bodel. Det betyder eksempelvis, at hvis gaven består i en post aktier, der ejes af faderen, er der ved overdragelse af disse til en søn kun ét skattefrit bundfradrag på 62.900 kr. (2017), selv om forældrene har formuefællesskab.

Forældre kan hver især give en gave 62.900 kr. (2017) årligt til det enkelte barn, uden at der skal betales gaveafgift. 

En svigersøn har derfor også mulighed for at få en årlig afgiftsfri gave på 44.000 kr. (2017). Hvert barnebarn kan fra bedsteforældrene på eksempelvis moderens side årligt modtage 125.800 kr. (2017), uden at der skal betales gaveafgift. Så størrelsen af årets mulige afgiftsfrie gaver afhænger af formuens størrelse og antallet af børn, børnebørn osv.! 

Overstiger årets gaver fra den enkelte gavegiver til den enkelte gavemodtager de anførte beløbsgrænser, skal der betales en afgift på 15 % af det overskydende beløb 

Afgiften på gaver til stedforældre og bedsteforældre udgør dog 36,25 %. Gaver til svigerbørn ud over grænsen på 22.000 kr. (2017) er skattepligtige

Gaver mellem ugifte samlevende

Gaver mellem ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl i to år før gaven gives, er omfattet af gaveafgiftsreglerne, og afgiften udgør 15 % af den del af årets gaver, der overstiger 62.900 kr. (2017).

Lejlighedsgaver af traditionelt præg, som eksempelvis gaver til fødselsdag og jul er efter praksis ikke omfattet af afgiftspligten, hvis der er tale om gaver af mindre omfang.

Der er ikke nogen beløbsgrænse for, hvad der skal forstås ved ”mindre omfang”. Skatte- og afgiftsfrihed for lejlighedsgaver gælder generelt, og altså ikke kun for ugifte samlevende.

Rentefri lån

Når den årlige afgiftsfri gave ikke slår til, opstår der ofte et spørgsmål om, hvorvidt forældrene kan yde børnene et rentefrit lån. Anfordringslån har ingen skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges helt eller delvist af kreditor eller debitor med en kort frist på højst 14 dage. Låntager er forpligtet til at betale gælden, så snart långiver forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.

Selv om et rentefrit anfordringslån fra forældre til børn betyder, at barnet opnår en rentefordel, skal der ikke ske beskatning af den opnåede fordel.

Det er ikke et krav, at der oprettes et lånedokument i form af et gældsbrev, men da låneforholdet skal kunne dokumenteres over for SKAT, ligesom det skal kunne dokumenteres, at lånet sker på anfordringsvilkår, tilrådes dette.

Kan gældsbrevet afvikles med årlige gaver?

Det er set i praksis, at et anfordringsgældsbrev afvikles ved, at forældrene hvert år eftergiver et beløb svarende til den årlige afgiftsfri beløbsgrænse for gaver. Her er der to ”fælder”, man skal være opmærksom på. For det første skal der være tale om en gæld til såvel fader som moder, for at der gælder to skattefri bundgrænser. For det andet må det ikke være aftalt, at gældsbrevet årligt nedskrives med et beløb svarende til den afgiftsfri bundgrænse for gaver. Er dette tilfældet, kunne SKAT med rette have den opfattelse, at der var givet en gave på hele lånebeløbet på det tidspunkt, hvor lånet blev ydet. Det anbefales derfor, at en eventuel afvikling af gældsbrevet med gaver fra forældrene sker ved, at der overføres en pengegave til barnet, som herefter kan vælge at bruge disse penge til afdrag på lånet.

Er gavegældsbreve en farbar vej, hvis man ønsker at udnytte den årlige afgiftsfri bundgrænse for gaver til børn og børnebørn m.fl.?

I stedet for årligt at give børn og børnebørn et kontant beløb svarende til den afgiftsfri bundgrænse på 62.900 kr.(2017) er det set, at forældrene hvert år udsteder et gældsbrev til børnene på beløbet. Formålet med transaktionen er, at der til sin tid kan spares boafgift af de udstedte gældsbreve, der bliver indfriet ved givers død, idet indfrielsen nedsætter dødsboets formue med en mindre boafgift til følge. Denne fremgangsmåde godkendes ikke. Den manglende pengestrøm medfører, at der ikke reelt er en gæld til børn og børnebørn, og gældsbrevene fragår derfor ikke, når der skal beregnes boafgift.

Det kan ikke tilrådes, at man i stedet giver en kontant gave til et barn på 62.900 kr. (2017), som barnet herefter udlåner til gavegiver mod udstedelse af et gældsbrev på beløbet.  

Nærværende artikel er udarbejdet på grundlag af en artikel i Skatteinformation januar 2017, der er udarbejdet af Revitax A/S. Skatteinformation og artiklen kan læses ved tryk på følgende link:
 Skatteinformation januar 2017

Vi tager forbehold for fejl og mangler i gennemgang og påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: