Skat ved fraflytning fra Danmark

Opgørelse af gevinst og tab ved fraflytning

Gevinst og tab på aktierne opgøres, som om aktierne var solgt til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. For aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), findes en række hjælperegler til at fastsætte handelsværdien.

Gevinst og tab på aktier omfattet af fraflytningsbeskatning opgøres efter et nettoprincip. Tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked er normalt et kildeartsbegrænset tab. Sådan er det efter praksis ikke, når fraflytningsbeskatningen skal opgøres. Ved opgørelse af fraflytterskatten kan urealiserede tab på aktier optaget til handel på et reguleret  marked modregnes i urealiseret gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Det er uden betydning for modregningsadgangen, om gevinst og tab opgøres efter realisationsprincippet eller lagerprincippet, men det er en forudsætning, at værdipapirerne er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Tab på fraflytteraktier kan kun modregnes i gevinst på andre aktier, der er omfattet af fraflytningsbeskatning. Det betyder, at et nettotab på fraflytteraktier ikke kan modregnes i en skattepligtig gevinster på aktier solgt inden fraflytningen, ligesom skatteværdien af et urealiseret nettotab ikke kan modregnes i anden indkomst.

Et før fraflytningen konstateret tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked (kildesartbegrænset tab) – både tab i fraflytningsåret og fremførte tab fra tidligere år – kan modregnes i fortjeneste på fraflytteraktier, når der er tale om aktier optaget til handel på et reguleret marked. Skatteværdien af tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og som er konstateret før fraflytningen, kan modregnes i personens almindelige slutskat for fraflytningsåret.

Hvis ægtefæller fraflytter samtidigt, kan et fradragsberettiget nettotab på fraflytteraktier hos den ene ægtefælle modregnes i en skattepligtig nettogevinst på fraflytteraktier hos den anden ægtefælle.

Der beregnes skat på normal vis af den selvangivne urealiserede aktieavance.

Vælger personen at betale den opgjorte fraflytterskat, er der tale om en endelig skat. Der kan ikke senere ske regulering af den betalte skat, selv om aktierne sælges til en lavere kurs end den, der blev anvendt ved opgørelsen af fraflytningsbeskatningen.

Den altovervejende hovedregel er, at fraflytterskatten ikke bør betales, men at man i stedet får henstand med denne skat.

 

 

Henstand med fraflytterskatten

Det kan opnås henstand med den beregnede skat, dog ikke i de særlige tilfælde, hvor avancen opgøres efter lagerprincippet. For sidstnævnte aktier skal skatten betales på normal vis sammen med personens øvrige skat.

Der skal ikke betales rente af den fraflytterskat, som der er opnået henstand med.

 

Rettidig selvangivelse

Henstand med skatten er betinget af, at der selvangives rettidigt, hvilket vil sige enten senest 1. maj eller 1. juli i året efter fraflytningsåret. Samtidig med selvangivelsen skal der indgives en oversigt over beholdningen af aktier.

Der kan i sjældne tilfælde opnås dispensation, således at der bevilges henstand med skattebetalingen, selv om der er selvangivet for sent.

 

Sikkerhedsstillelse

Ved flytning til et land uden for EU/EØS kan der kun opnås henstand med fraflytterskatten, såfremt der stilles betryggende sikkerhed for skatten.

Sikkerhedsstillelse sker ofte i form af, at de pågældende aktier lægges til sikkerhed for skattekravet. Er der tale om aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal der normalt også stilles sikkerhed i udbytte, der bliver udloddet fra selskabet.

Har personen stillet sikkerhed for skatten, fordi han flyttede fra Danmark til eksempelvis Thailand, og han senere flytter eksempelvis til Italien, kan den stillede sikkerhed frigives efter anmodning til SKAT. Skete den oprindelige flytning derimod til et EU-land, hvorfor der ikke blev stillet sikkerhed for henstandsskatten, og flytter aktionæren videre til et land uden for EU/EØS, skal der i givet fald stilles sikkerhed.

I forbindelse med den årlige selvangivelse for personer med en henstandssaldo, skal det derfor oplyses, hvor man nu er bosiddende.

 

Henstandssaldo

Det beløb, der opnås henstand med, indgår på en såkaldt henstandssaldo. Denne skat er en ”gæld”, hvor der ved visse dispositioner skal betales afdrag.

 

Afdrag på henstandssaldoen

En række dispositioner vil betyde, at der skal afdrages på henstandssaldoen. Det gælder:

Udlodning af udbytte

Ved udlodning af udbytte skal der beregnes dansk skat af udbyttet med de gældende satser for aktieindkomst, hvilket vil sige 27 % af den del af aktieindkomsten, der ikke overstiger 52.900 kr. (2018) og 42 % af udbytte herudover. Afdraget på henstandssaldoen udgør den beregnede danske skat, nedsat med den i udlandet betalte skat af udbyttet.

 

Eksempel

I 2018 udloddes udbytte på 1.052.900 kr., og den samlede indeholdte udbytteskat på 27 % andrager altså 284.283 kr.

Personen er bosat i et land, hvor udbytte beskattes med en proportionalskat på 25 %.

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med personens bopælsland, hvorefter Danmark må beskatte udbytte af danske aktier med 15 %, hvilket betyder, at  udlandet er forpligtet til at give kredit for denne skat. Ved en udenlandsk skatteprocent på 25, bliver nettoskatten i udlandet derfor kun 10 %.

Dansk skat af aktieindkomst

Maskeret udbytte betyder også, at der skal afdrages på henstandssaldoen. Ved køb af en udenlandsk feriebolig via et dansk selskab skal der kun ske dansk selskabsbeskatning af den udenlandske feriebolig, hvis selskabet vælger international sambeskatning. Uanset om den udenlandske feriebolig er undergivet dansk selskabsbeskatning eller ej, skal hovedaktionæren rådighedsbeskattes af ferieboligen. Det kan komme til at betyde, at der skal afdrages på en henstandssaldo for en aktionær, der er fraflyttet Danmark, og hvor det fraflytningsbeskattede selskab m.fl. ejer en feriebolig i udlandet, som er til rådighed for hovedaktionæren.

 

Andre dispositioner, der reducerer aktiernes værdi

Øvrige dispositioner i aktionærens interesse, der påvirker aktiernes værdi i nedadgående retning, betyder, at der skal afdrages på henstandssaldoen.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, hvilke dispositioner der kan være tale om, så der er med andre ord tale om en ”opsamlingsbestemmelse”. Der kunne måske være tale om eftergivelse af lån til hovedaktionæren eller tegning af aktier i selskabet til favørkurs.

Afdraget på henstandssaldoen beregnes som skatten af dispositionen med de gældende danske satser på henholdsvis 27 % og 42 % nedsat med eventuel betalt udenlandsk skat.

 

Ydelse af lån

Yder det fraflytningsbeskattede selskab eller et datterselskab mv. lån til hovedaktionæren eller dennes nærtstående, skal der betales afdrag på henstandssaldoen. Det er det udbetalte låneprovenu, der skal afdrages på henstandssaldoen, så der bliver ingen likviditetsfordel ved at få et måske ulovligt aktionærlån.

Bestemmelsen er omfattende og gælder også for koncernlån, dog ikke ved udlån fra et moderselskab til et 100 %-ejet datterselskab.

 

Salg af aktier

Ved salg af aktier skal der afdrages på henstandssaldoen. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem salgssummen og den anskaffelsessum, der blev anvendt ved opgørelsen af fraflytterskatten. Selv om der ved opgørelsen af fraflytterskatten blev beregnet et ejertidsnedslag, fordi der var tale om hovedaktionæraktier omfattet af overgangsregler den 19. maj 1993, opnås der ikke ejertidsnedslag ved avanceopgørelsen til brug for afdrag på henstandssaldoen.

Skatten af den opgjorte fortjeneste beregnes med progressionssatserne for aktieindkomst, som er henholdsvis 27 % og 42 %.

Afdraget på henstandssaldoen udgør den beregnede danske skat nedsat med eventuel betalt avanceskat i udlandet.

Der gælder særlige regler, hvis aktierne afstås med tab.

Når den sidste fraflytteraktie er solgt, bortfalder en eventuel resterende henstandssaldo.

 

Selvangivelse og betaling af afdrag

Så længe der resterer en henstandssaldo, skal der indgives en dansk selvangivelse (blanket 04.065). Selvangivelsesfristen er den 1. juli året efter indkomstårets udløb.

Er der i indkomståret ikke foretaget salg, modtaget udbytte, udlodninger eller lån mv., skal personen blot oplyse dette ved afkrydsning på blanket 04.065, hvilket også kan ske digitalt. Aktionærens aktuelle adresse skal endvidere oplyses.

Er der udloddet udbytte eller foretaget andre dispositioner, der påvirker henstandssaldoen, skal oplysninger herom anføres på blanket 04.065 til brug for SKATs beregning af afdrag på henstandssaldoen.

Afdrag på henstandssaldoen skal betales til SKAT senest den 20. september i året efter udbyttebetalingen, aktiesalget mv.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: