Skat ved flytning retur til Danmark

Indgangsværdi ved genindtræden af fuld dansk skattepligt

En henstandssaldo bortfalder, når personen flytter til Danmark og bliver omfattet af fuld dansk skattepligt eller igen får skattemæssigt hjemsted i Danmark.

Ved indtræden af fuld dansk skattepligt, eller hvor en person får skattemæssigt hjemsted i Danmark, skal der fastsættes en indgangsværdi (handelsværdi) på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet. Denne værdi på tilflytningstidspunktet udgør aktiernes anskaffelsessum og skal derfor anvendes ved opgørelsen af en skattepligtig avance, når aktierne sælges.

Fastsættelse af en indgangsværdi gælder også for aktier, der har været omfattet af dansk fraflytningsbeskatning. Aktiernes handelsværdi på tilflytningstidspunktet nedsættes dog med det mindste af følgende to beløb (forudsat, at der er en henstandssaldo):

Indgangsværdien reguleret efter punkt 1 eller 2 betyder groft sagt, at personens oprindelige anskaffelsessum forhøjes med den værdistigning, der har været på aktierne, mens personen har været bosiddende i udlandet.

 

Eksempel

Personen ejer den fulde aktiekapital i et selskab nominelt 500.000 kr.

 

Henstandssaldo omregnet til indkomst:

Den oprindelige anskaffelsessum for aktierne var 0,5 mio. kr. og værdistigningen, mens personen var bosat i udlandet udgjorde 5,0 mio. kr., hvilket sammenlagt giver 5,5 mio. kr.

Konsekvensen af beregningsmetoden for indgangsværdi på tidligere fraflytningsbeskattede aktier er, at personen ved et salg ikke bliver beskattet af en værdistigning, mens han har været bosat i udlandet.

Del på: