Nye skærpede krav til momsfritaget undervisning

Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv. er fortsat fritaget for moms - betingelserne er dog skærpet

Den generelle momsfritagelse for undervisning omfatter også undervisning i legemsøvelser samt sprog, musik, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning leveret uden for egentlige skoleforløb, når undervisningen har et fagligt indhold og et niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter.

SKAT har skærpet betingelserne for at anse en sådan undervisning for momsfritaget, hvilket i høj grad har betydning landets motions- og fitnesscentre

 

Undervisning er fritaget for moms

Momsloven indeholder en generel momsfritagelse for skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner og faglig uddannelse samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Denne momsfritagelse omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner.

Det er en betingelse for at være omfattet af momsfritagelsen, at undervisningen har karakter af skoleundervisning, og der stilles nu følgende betingelser for at anse undervisningen for momsfritaget:

 

Det er specielt i relation til undervisning i legemsøvelser, at ovenstående betingelser har betydning. En stor del af aktiviteterne i motions-fitnesscentre kan således omfattes af momsfritagelsen.

Som legemsøvelser anses gymnastik i bred forstand til almen styrkelse af udøverens krop, herunder fx gymnastik, afspænding, yoga, dans og helsesport.

Det er afgørende for momsfritagelsen af undervisning i legemsøvelser, at undervisningen kan anses som værende skolemæssig.

 

Plan for undervisningen

Der skal nu foreligge en kursusbeskrivelse, som fortæller, hvad undervisningsforløbet omfatter, og hvilket mål i relation til udøvelsen af legemsøvelser undervisningen forfølger.

Det er i den forbindelse afgørende, at formålet med undervisningen er at udvikle deltagernes evner inden for udøvelse af legemsøvelser.

Der skal derfor i undervisningen være indlagt en stigende læringskurve, hvilket i praksis opfyldes ved, at der først gennemføres nogle basale øvelser, hvorefter der gradvist udføres mere udfordrende øvelser.

 

Relevant uddannelse og/eller tilstrækkelig erhvervserfaring

Det er endvidere en ny betingelse, at underviseren skal have en relevant uddannelse og/eller tilstrækkelig erhvervsmæssig erfaring i at varetage den pågældende undervisning, dvs. instruktøren skal være uddannet i eller have erhvervsmæssig erfaring med, hvorledes de enkelte legemsøvelser bidrager til styrkelse af udøverens krop. 

Typisk vil instruktøren opfylde betingelsen, hvis denne har taget en uddannelse som fitnessinstruktør eller har tilsvarende erhvervsmæssig erfaring.

 

Personlig træning

Momsfritagelsen for undervisning i legemsøvelser kan også gælde, når en personlig træner giver undervisning til en enkelt person. Det er undervisningens art, der er afgørende for, om den kan momsfritages. 

Det skal dog understreges, at de samme betingelser, som gælder for holdundervisning, skal være opfyldt, og for at opnå momsfritagelse skal undervisning, der gives af personlige trænere, derfor som udgangspunkt have samme indhold og niveau, som den momsfritagne undervisning, der gives i hold. Der skal således være tale om decideret undervisning inden for et nærmere afgrænset emne/fag.

Hyres en personlig træner til at lægge et individuelt træningsprogram og en indledende introduktion, hvorefter deltageren er overladt til selv at gennemføre træningsprogrammet, vil ydelsen ikke kunne momsfritages, idet der herved ikke foreligger et væsentligt element af undervisning gennem udøvelsen af legemsøvelserne.

 

Skrevet af Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Manager

 

Læs flere nyheder i Facit september 2017 herunder. 

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: