Nye regler for sommerhusejere

Nye regler for sommerhusejere

Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici

Planlovens regler om naturbeskyttelse indeholder lovbestemte grænser for, hvor mange uger om året sommerhuse må anvendes. Der er en lempelse af loven på vej, som medfører, at huset må anvendes mere end tidligere. Samtidig lempes beskatningen, idet bundfradraget for lejeindtægterne øges, når udlejningen foregår gennem et bureau.

Reglerne for pensionisters adgang til at anvende sommerhuset til helårsbeboelse lempes også. Det er pensionisterne givetvis glade for, men for pensionister med bopæl i udlandet medfører lempelsen større risiko for dobbeltbeskatning, idet de kan blive fuldt skattepligtige i Danmark.

Sådan er reglerne i dag

Planloven giver mulighed for, at man i sommerhalvåret må anvende sit sommerhus ubegrænset. I vinterhalvåret, der omfatter perioden 1. oktober til 31. marts, må sommerhuset ikke anvendes til overnatning, ”bortset fra kortvarige ferieophold mv.” Kortvarige ophold bliver fortolket relativt restriktivt af Planstyrelsen og betyder i praksis, at et sommerhus ind imellem skal stå tomt. Mange bureauer styrer udlejningskalenderen således, at huset ikke bliver anvendt mere end 90 nætter i vinterhalvåret og sikrer, at det ind imellem er tomt en uge ad gangen.

De kommende regler

Lempelsen af planloven medfører en reduktion af den periode, hvor man ikke må anvende huset ubegrænset. Fremover gælder begrænsningen i perioden 1. november til 28./29. februar. Perioden med ubegrænset anvendelse bliver således udvidet med to måneder, nemlig oktober og marts.

Lempelsen af planloven og den planlagte forhøjelse af bundfradraget i ligningsloven giver sommerhusejere mulighed for at udleje et sommerhus mere end før og dermed optimere økonomien. Mange husejere anvender den såkaldte 40 %-regel, hvorefter man betaler skat af bruttoindtægten reduceret med nogle standardfradrag. De nye regler betyder, at bundfradraget forøges.

Bruttolejeindtægt inkl. el og varme m.m., fx

100.000 kr.

Bundfradrag, anslået nyt 2017-niveau

-26.500 kr.

40 % nedslag (100.000 - 26.500 kr.) * 40 %

-29.400 kr.

 

 

Nettokapitalindkomst.

44.100 kr

Idet skattesatsen for kapitalindkomst er ca. 30-42 %, er der tale om en meget lav effektiv skattesats ved udlejning af sommerhuse. Når man anvender 40 %-reglen, skal man betale ejendomsværdiskat af huset for hele året, selv om det er udlejet i nogle perioder og dermed ikke står til rådighed for ejeren. Der forhandles i Folketinget om en mulig lempelse af beregningsgrundlaget og satsen for lejeværdiskat, men en omtale heraf må vente til et senere nummer af FACIT.

Pensionistreglen

Lempelsen af pensionisters mulighed for at anvende sommerhuset til helårsbeboelse betyder, at den hidtidige regel om, at en pensionist skal have ejet huset i 8 år for at måtte anvende det til helårsbeboelse, bliver afløst af en regel om, at pensionisten skal have ejet huset i 1 år.

En ægtefælle, samlever eller nærtbeslægtet har ret til at bebo sommerhuset sammen med pensionisten. Dør pensionisten, mens de bor sammen i huset, må ægtefællen, samleveren eller slægtningen blive boende. For pensionister bosiddende i udlandet betyder lempelsen en forøgelse af risikoen for, at der indtræder fuld skattepligt. Det skyldes, at tilflyttere bliver fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de enten tager bopæl i Danmark eller opholder sig i Danmark i mere end 6 måneder (inkl. korte ferier i udlandet).

Man kan godt købe en helårsbolig uden at blive skattepligtig. Skattepligten indtræder, hvis man tager ophold i boligen. Efter lovgivningen tæller kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende ikke som ophold. Efter praksis indtræder skattepligten, hvis ”ferieopholdet” varer mere end 3 måneder i sammenhæng eller mere end 180 dage inden for et år.

Hvis man erhverver bolig her i landet og tager ophold på grund af arbejde, indtræder skattepligten fra den dag, man tager ophold i landet. Praksis er, at arbejdet her i landet skal have en vis løbende/varig karakter, men der er tale om meget kort varighed. En pensionist, der har ret til at anvende sit sommerhus som helårsbolig, er i princippet omfattet af ovenstående regler. Selv om pensionisten også har bolig og bopæl i et andet land, kan der således opstå fuld skattepligt i Danmark. SKAT vil dog foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, idet der især vil blive lagt vægt på, om sommerhuset er velegnet til helårsbeboelse. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med ca. 80 lande. Formålet med disse er at fordele beskatningsretten mellem landene, således at skatteyderen ikke kommer til at betale skat i to lande af den samme indkomst.

Desværre har Danmark ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med to af de mest populære bopælslande for pensionister – nemlig Frankrig og Spanien. Det betyder, at personer, der bor i et af de 2 lande, har en større risiko for at blive dobbeltbeskattet end borgere, der bor i et ”overenskomstland”.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: