Ny lovgivning - Beskatning af trusts/værnsregler mod skatteundgåelse

Beskatning af trusts

I 2016 bad Skatteministeren Skattelovrådet om en rapport, der skulle belyse, hvorvidt de danske skatteregler er tilstrækkeligt robuste til at imødegå international skatteunddragelse ved brug af skattely. Rapporten blev offentliggjort den 3. oktober 2018. Denne rapport har ført til, at Folketinget har skærpet reglerne om beskatning af udenlandske trusts.

Der findes ikke danske regler om stiftelse eller regulering af trusts, da trusts ikke anerkendes selskabsretligt i Danmark. Den skattemæssige vurdering og behandling af personer og selskaber, der er involveret i udenlandske trusts, beror på retspraksis. Det er i dansk skatteret en forudsætning for at anse en trust for et selvstændigt skattesubjekt, at kapitalen er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formuesfære. Hermed menes, at stifteren ikke må have mulighed for at tilbagekalde trusten eller have rådighed over den udskilte kapital. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, bliver trusten ikke anerkendt, og kapitalen betragtes derfor fortsat som en del af stifterens formuesfære. Det betyder, at stifteren stadig beskattes af afkastet i trusten.

I 2015 blev der indført værnsregler om indskuds- og afkastbeskatning af stifter/indskyder, selv om en trust kan anses for et selvstændigt skattesubjekt. Folketinget har som supplement til disse regler blandt andet indført:

De nye regler har virkning for transaktioner mv., der foretages fra og med den 3. oktober 2018.

Mere robuste skatteregler for trusts (L 27) blev vedtaget den 18. december 2018.

 

Værnsregler mod skatteundgåelse

Folketinget har vedtaget en lang række lovændringer, der implementerer et EU-direktiv om skatteundgåelse. I dansk lovgivning var der allerede regler på de områder, som direktivet omhandler. De gældende regler suppleres og justeres. En af lovændringerne kan på ingen måde siges alene at være en justering, men er en væsentlig udvidelse af den gældende  ”omgåelsesklausul”, der alene omfatter grænseoverskridende transaktioner.

Anvendelsesområdet for omgåelsesklausulen er udvidet til også at omfatte rent interne danske transaktioner, herunder fysiske personer, der foretager transaktioner mv. i relation til såvel danske som udenlandske selskaber.

Efter klausulen skal der ses bort fra arrangementer eller serie af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller hvor et af hovedformålene er at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder.

Det er Skatterådet, der har kompetencen til at træffe afgørelse i sager om Skattestyrelsens anvendelse af omgåelsesklausulen.

I 2017 og 2018 har Skatterådet afgivet bindende svar i flere sager om fortolkning af omgåelsesklausulen og dens anvendelsesområde. Disse synes umiddelbart vidtrækkende. Da klausulen fra og med den 1. januar 2019 også gælder rent interne danske transaktioner, bliver der hurtigt brug for kølig eftertanke for såvel rådgivere som deres kunder. Den vage elastiske formulering kan resultere i nogle overraskende afgørelser.

Lov om implementering af direktivet om skatteundgåelse mv. (L 28 A) blev vedtaget den 20. december 2018.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: