Ny lovgivning - Aktiesparekonto samt Investorfradrag

Aktiesparekonto

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende her, kan fra og med den 1. januar 2019 oprette en aktiesparekonto.

Både voksne og børn kan oprette en aktiesparekonto. Et barn skal beskattes selvstændigt af afkastet på aktiesparekontoen, selv om det er forældrene, der har oprettet aktiesparekontoen på barnets vegne. De gældende regler om, at forældre beskattes af indtægtsnydelsen (typisk renteindtægter og aktieudbytte) af gaver til børn, gælder ikke for aktiesparekontoen.

Forældres indskud på en aktiesparekonto, der tilhører et barn, er en gave, der er omfattet af de almindelige regler om gaveafgift. Der skal ikke betales gaveafgift, hvis årets gaver til det enkelte barn eller barnebarn ikke overstiger 65.700 kr. (2019). Ægtefæller anses for to selvstændige gavegivere. Dette gælder, uanset om gaven gives af midler, der er fælleseje eller givers særeje. Ved fælleseje skal gaven dog være overført fra giverens bodel. 

Hvor meget kan der indskydes?

Der er fastsat et loft på 50.000 kr. (2019) som det samlede indskud på kontoen. En person kan kun have én aktiesparekonto.

Det er hensigten, at grænsen skal forhøjes til 200.000 kr. frem mod 2020, hvis ordningen bliver populær.

Så længe den samlede værdi på aktiesparekontoen ikke overstiger loftet på 50.000 kr., kan der frit indsættes på aktiesparekontoen. Så snart værdien når 50.000 kr., kan der ikke indsættes yderligere. Værdien opgøres ved udgangen af hvert år som den samlede værdi af værdipapirer og kontante midler på aktiesparekontoen. Værdien på aktiesparekontoen kan komme over loftet som følge af værdistigninger. Aktiespareren har ikke pligt til at hæve på kontoen for at nå ned under loftet. At loftet er nået eller overskredet som følge af værdistigninger indebærer blot, at der ikke længere kan foretages indskud.

Der kan frit hæves på kontoen, og hævningerne er skattefri. Hvis værdien på kontoen kommer ned under loftet eksempelvis på grund af hævninger, kan der igen indskydes på aktiesparekontoen inden for loftet.

Indskud på kontoen kan også ske ved overførsel af noterede aktier, som personen ejer. En sådan overførsel betragtes som et skattepligtigt salg. 

Hvad kan der investeres i?

De på kontoen indskudte midler kan investeres i noterede aktier, omsættelige investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger og omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Der er tale om værdipapirer, hvor en fortjeneste efter de almindelige regler beskattes som aktieindkomst.

Hvordan beskattes afkastet?

Årets afkast skal beskattes efter lagerprincippet, og skatten udgør 17 %. Årets afkastskat betales af midler på kontoen.

Lagerprincippet indebærer, at beskatningen vil omfatte aktieudbytte og værdistigninger i årets løb, uanset om aktierne afstås eller ej. Værdiforøgelse på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald fremføres og modregnes i fremtidige afkast på aktiesparekontoen.

Gevinster og tab på aktiesparekontoen vil ikke påvirke personens almindelige aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. Et tab på aktiesparekontoen kan således ikke udnyttes til fradrag i anden indkomst eller overføres til en ægtefælle.

Aktiesparekontolov (L 26) blev vedtaget den 29. november 2018.

Investorfradrag

For at give visse små og mellemstore selskaber lettere adgang til risikovillig kapital har Folketinget fra og med 2019 indført et fradrag for personer, der investerer i sådanne virksomheder.

Fuld skattepligtige fysiske personer, der tegner aktier i selskaber, som befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, får et skattefradrag. Dette investorfradrag fås, uanset om investeringen i aktierne senere måtte vise sig at være en god eller mindre god forretning. Ved et salg af aktierne beskattes en fortjeneste, og der opnås fradrag for et tab (opgjort som forskellen mellem salgssum og den faktiske anskaffelsessum) på ganske normal vis.

Der kan ikke opnås investorfradrag ved tegning af aktier i et selskab, hvor personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer aktier i det indkomstår, hvor investeringen foretages eller i de to forudgående indkomstår.

Det samme gælder, hvis nærtstående har overdraget aktiver til selskabet..

Hvilke selskaber?

Der stilles en række krav til selskabet, for at tegning af aktier giver adgang til investorfradrag. Disse krav er i hovedtræk følgende:

Opstarts- eller vækstfase

Et selskab anses for at befinde sig i en opstartsfase, hvis det har været aktivt på et marked i mindre end syv år efter sit første kommercielle salg.

Et selskab anses for at være i en vækstfase, hvis det har brug for et første kapitalindskud, som er større end 50 % af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.

Der skal afgives en revisorerklæring om, hvorvidt selskabet opfylder betingelserne om opstarts- eller vækstfase, inden aktietegningen foretages.

Investorfradraget

Investorfradraget udgør 0,59 gange aktiernes anskaffelsessum, dog maksimalt en anskaffelsessum på 400.000 kr. pr. år i indkomstårene 2019-2022. Fra og med 2023 er beløbet maksimeret til 800.000 kr. pr. år Hvis investors anskaffelsessum er højere end de 400.000 kr. respektive 800.000 kr., opnås ikke fradrag for den yderligere anskaffelsessum.

Investorfradraget er et ligningsmæssigt fradrag og har dermed en fradragsværdi på cirka 25,6 %.

Ved aktietegning med en anskaffelsessum på 400.000 kr. udgør fradraget 236.000 kr. (400.000 kr. x 0,59), og der opnås dermed en skattebesparelse på 60.416 kr. (236.000 kr. x 25,6 %).

Genbeskatning af investorfradrag

Der skal ske genbeskatning af et foretaget investorfradrag, hvis aktierne afstås inden en ejertid på tre år. Dog skal der ikke ske genbeskatning, hvis personen afstår samtlige sine aktier i det pågældende selskab, og afståelsessummen med tillæg af modtaget udbytte ikke overstiger 50 % af aktiernes anskaffelsessum.

Selv om aktierne ikke afstås, skal der ske genbeskatning, hvis selskabets virksomhed inden for en periode på tre år efter erhvervelsen af aktierne overgår til passiv kapitalanbringelse (pengetankvirksomhed).

 

Investorfradragsfonde

Fysiske personer kan i stedet for selv at forestå investeringen i aktier vælge at foretage et kontant indskud i en særlig investorfradragsfond. Det årlige maksimum for investering vil da kun udgøre 125.000 kr. pr. år i indkomstårene 2019-2022 og fra og med 2023 en maksimal årlig investering på 250.000 kr.

Investorfradragslov (L 101) blev vedtaget den 18. december 2018.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: