Momshåndtering ved salg af gavekort

Den momsmæssige behandling af salg af gavekort har de seneste år givet anledning til en del anmodninger om bindende svar med henblik på at få fastlagt, om der skal betales moms ved salget af gavekortet, eller om der først skal betales moms ved indløsning/brug af gavekortet.

Problemet har hidtil været, at den danske momslov og momssystemdirektivet ikke indeholder en definition af, hvad der forstås ved gavekort (voucher), eller hvordan momspligten skal fastlægges. Fra den 1. juli 2019 er der ens regler i hele EU.

 

Hidtidig praksis

Det generelle udgangspunkt er, at momspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted – i praksis benævnt leveringstidspunktet. Spørgsmålet er herefter, hvornår den bagvedliggende vare/tjenesteydelse relateret til et gavekort er leveret.

Er der tale om en forudbetaling af en specifik vare/ydelse, eller er der blot tale om et betalingsmiddel, som kan anvendes for en lang række af varer og tjenesteydelser?

Gavekort forekommer i mange forskellige former og udstedes eksempelvis som gavebokse mv., der kan indløses til forskellige oplevelser – tilmed i andre lande end Danmark. Men gavekort forekommer også i en form, der nærmest har karakter af et betalingskort, og som tilmed kan indløses til kontanter.

Hidtil har det været praksis, at betalinger, som fandt sted ved udstedelse af gavekort, der kunne indløses til såvel varer/ydelser og til kontanter, ikke skulle anses for en forudbetaling. Dette skyldtes, at betalingen ikke kunne anses for betaling for varer og ydelser, der på betalingstidspunktet var klart identificeret. Momspligten indtrådte derfor først, når gavekortet efterfølgende blev indløst til momspligtige varer og ydelser. Omvendt skulle der betales moms ved salg af gavekort, når gavekortet kunne anvendes hos en bestemt leverandør til køb af bestemte varer og tjenesteydelser.

Da udbredelsen og anvendelsen af gavekort er stigende både i Danmark og resten af EU, har man fra EU’s side fundet det nødvendigt at have en fælles definition af begrebet gavekort (voucher), samt en ensartet håndtering af, hvornår der skal betales moms ved salg af gavekortet, og hvornår der først skal betales moms ved indløsning af
gavekortet.

 

Nye regler fra 2019

Fra den 1. juli 2019 skal der kun opkræves moms ved udstedelse af gavekort, som kan anvendes til ét formål. 

Ved gavekort (voucher) skal forstås et instrument, hvor der er pligt til at acceptere gavekortet som helt eller delvist vederlag mod levering af varer/ydelser, hvor varen eller ydelsen, der skal leveres, eller identiteten af deres potentielle leverandører enten er angivet på selve instrumentet eller i tilhørende dokumentation, herunder de vilkår og betingelser der gælder for brugen af sådanne instrumenter.

Sagt lidt forenklet er et gavekort et bevis, der kan anvendes som gyldig betaling for foruddefinerede varer eller tjenesteydelser, hvor vilkår og betingelser herfor er kendte på
tidspunktet, hvor gavekortet udstedes.

Et gavekort til ét formål betyder, at indehaveren af kortet gives en ret til at modtage identificerede varer/ydelser, hvor både momssatsen og det EU-land, hvor leveringen
af varen eller tjenesteydelsen skal finde sted, kan identificeres entydigt på udstedelsestidspunktet. 

Et gavekort til flere formål defineres som gavekort, der ikke kun kan anvendes til ét formål – altså ikke kun kan anvendes i et land. Et gavekort, der giver indehaveren ret til 
at modtage varer/ydelser, hvor enten momssatsen på disse varer/ydelser og/eller det EU-land, hvor disse skal leveres, ikke kan identificeres på udstedelsestidspunktet, anses for et gavekort til flere formål.

Konsekvenserne
Efter hidtidig praksis har virksomheder her i landet alene skulle opkræve moms ved salg af gavekort, hvor alle relevante enkeltheder vedrørende den fremtidige levering allerede var kendt, herunder navnlig at varen eller ydelsen og leverandøren var specifikt angivet på tidspunktet for betalingen.

Med den nye definition kommer danske virksomheder til at betale moms ved salget af gavekort, som kan indløses her i landet, og hvor momssatsen på varen/ydelsen er kendt på
udstedelsestidspunktet. 

Det betyder, at en udsteder af en gaveboks til anvendelse på flere forskellige restauranter her i landet i modsætning til tidligere nu skal betale moms allerede ved udstedelsen, fordi kortet kan anvendes til ét formål – nemlig at udnytte en restaurantionsydelse her i landet. Kan gaveboksen tillige anvendes på en restaurant i Malmø eller Flensborg, skal der ikke betales moms ved salget, men først ved indløsning/brug af gavekortet.

Del på: