Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner

Fonde, foreninger, selvejende institutioner m.fl. er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at foreninger m.fl. som udgangspunkt skal afregne moms, når de sælger varer eller tjenesteydelser. Samtidig vil foreningen have fradragsret for moms af sine omkostninger. Kun hvis foreningen er omfattet af en af momslovens fritagelsesbestemmelser, kan foreningen undgå afregning af moms. Herudover findes der særlige regler for tilskud/donationer.

Momspligtige indtægter

Fonde, foreninger, selvejende institutioner (foreninger), der mod betaling leverer varer eller ydelser til sine medlemmer eller andre, er som udgangspunkt at betragte som en momspligtig virksomhed på samme vilkår som alle andre momspligtige virksomheder. Dermed har foreningen pligt til at afregne udgående moms af sine indtægter. Ved levering af en vare forstås overdragelsen af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en tjenesteydelse omfatter enhver anden levering end levering af en vare. Adgang til forskelligt materiale, deltagelse i arrangementer og lignende er eksempler på tjenesteydelser, som foreninger kan levere.

Det afgørende for momspligten er, om foreningen leverer en konkret modydelse i form af varer og tjenesteydelser til gengæld for betalingen til foreningen. Dermed er eksempelvis abonnementsbetalinger til rene støtteforeninger ikke momspligtige, idet medlemmerne ikke modtager en konkret modydelse for deres betaling. Ligeledes er donationer og tilskud fra private og offentlige organisationer ikke momspligtige, medmindre donationen/tilskuddet efter en konkret vurdering er betaling for en modydelse.

Ethvert salg til medlemmer eller andre er derimod momspligtigt, medmindre salget specifikt er omfattet af en momsfritagelse.

Momsfritagelse ved levering til medlemmer

På visse betingelser er foreninger, som til deres medlemmer leverer ydelser og varer i nær tilknytning hertil, momsfritaget. Momsfritagelse forudsætter, at følgende betingelser alle er opfyldt:

1. Leveringen er finansieret af kontingentet og ikke ved særskilte betalinger

2. Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

3. Foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som har at gøre med borgerlige rettigheder

4. Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje

5. Momsfritagelsen medfører ikke konkurrencefordrejning

 

Det skal især fremhæves, at det kun er levering til medlemmer, der er finansieret af kontingentbetaling, der kan betyde momsfritagelse. Ved almindelig betaling for en ydelse gælder hovedreglen, nemlig momspligt som andre virksomheder Mange foreninger er fundet momspligtige, idet foreningens formål ikke har været et af de ovenfor nævnte.

En forening, der har til formål at fremme interessen for og viden om et konkret spil, herunder at organisere og udbrede viden om turneringer både nationalt og internationalt, arrangere foredrag samt knytte forbindelser til tilsvarende udenlandske organisationer, er momspligtig, da formålet ikke falder ind under de momsfri formål, som er anført ovenfor under punkt 3. Det samme gælder en forening, hvis formål er at fremme og befordre det sociale liv blandt foreningens medlemmer, eller en forening, der holder netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for forretningsudviklere (business developere).

 

Almenvelgørende foreninger

Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, kan på visse betingelser anses for momsfritaget. Det er imidlertid en frivillig momsfritagelse forstået således, at man enten skal afregne moms af alle indtægterne eller anse alle indtægterne for momsfritaget. Følgende betingelser skal være opfyldt, før en forening kan være momsfritaget:

Momsfritagelse er derfor eksempelvis en mulighed for:

Undlader man afregning af udgående moms for sådanne aktiviteter, der kan momsfritages, fortabes retten til momsfradrag samtidig. Det er derfor ikke altid en fordel at være fritaget for moms.

Fradragsret

En forening har fuld fradragsret for moms af omkostninger, der alene kan henføres til foreningens momspligtige aktiviteter. Dette gælder, uanset om foreningen også modtager ikke-momspligtige tilskud/donationer til de momspligtige aktiviteter. Derimod er der ikke fradragsret for moms af omkostninger, der alene kan henføres til momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, som alene finansieres af ikke-momspligtige tilskud/donationer.

Der er delvis fradragsret for moms af omkostninger, som kan henføres til både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Fradragsprocenten opgøres på grundlag af omsætningsfordelingen. Ikke-momspligtige tilskud/donationer skal ikke medregnes til den momsfrie omsætning ved opgørelsen af fradragsprocenten. For så vidt angår taxametertilskud, gælder dog særlige regler.

For foreninger kan det være relevant at få klarlagt, om aktiviteterne er momspligtige eller momsfrie, ligesom fradragsretten i mange tilfælde kan optimeres på baggrund af foreningens konkrete aktiviteter.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: