Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom

Værdi af fri bolig til hovedaktionærer fastsættes efter objektive regler, når aktionæren bor i en ejendom, der ejes af selskabet.  Efter de objektive regler beregnes lejen ud fra ejendommens offentlige vurdering eller den kontante anskaffelsessum – den højeste af disse to værdier.

De objektive regler for lejefastsættelse fører normalt til en højere leje end markedslejen. Spørgsmålet er, om disse objektive regler også gælder, når hovedaktionærselskabet ejer en udlejningsejendom med flere lejemål, hvor hovedaktionæren bebor et af lejemålene. Dette spørgsmål har Landsskatteretten taget stilling til, herunder hvorledes værdi af fri bolig skulle fastsættes.

Hovedaktionæren beboede et af lejemålene i en større udlejningsejendom. Ejendommen var undergivet reglerne om omkostningsbestemt leje i henhold til boligreguleringsloven.

Landsskatteretten udtaler, at da der er tale om en eneaktionær, gælder de objektive regler for fastsættelse af lejen, selv om der er tale om en større udlejningsejendom med flere lejemål, hvor det er muligt at konstatere markedslejen.

Selv om en hovedaktionær betaler markedslejen for den af ham lejede lejlighed, skal han derfor beskattes af forskellen mellem markedslejen og den leje, der kan opgøres efter de objektive regler med tillæg af ejendomsskat mv. Den omstændighed, at ejendommen er undergivet reglerne om omkostningsbestemt leje i henhold til boligreguleringsloven, har ingen betydning.

Landsskatteretten fandt, at beregningsgrundlaget for lejen efter de objektive regler skulle fastsættes til den offentlige ejendomsvurdering og fordeles efter antal m2.

 

Kendelsen er offentliggjort i SKM2018.143.

Kommentarer

Som Landsskatterettens kendelse klart viser, skal en hovedaktionær, der betaler en husleje af samme størrelse som de øvrige lejere i ejendommen, alligevel beskattes af en eventuel difference mellem en leje beregnet efter de objektive regler og markedslejen for lejligheden.

De skærpede værdiansættelsesregler for hovedaktionærer gælder efter praksis også, hvis det er hovedaktionærens børn, der lejer en ejendom/bolig af hovedaktionærselskabet. Hvis eksempelvis hovedaktionærens datter har lejet en ejendom af faderens selskab og har betalt markedslejen, er det kun faderen, der skal beskattes af en difference mellem lejen efter de objektive regler og markedslejen. Der er ikke ydet en gave til datteren, når hun har betalt markedslejen.

Landsretten har også statueret, at hovedaktionærreglerne skulle anvendes i en sag, hvor selskabet havde udlejet en bolig til hovedaktionærens fraskilte ægtefælle.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: