Højere skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Selskabers udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan som hovedregel fratrækkes fuldt ud i det år, hvor udgifterne er afholdt. For personer gælder samme regel, dog kan fradrag først foretages i det indkomstår, hvor hvervet er påbegyndt. Denne mulighed for ”straksfradrag” gælder også, når virksomheden anskaffer driftsmidler og skibe, der skal anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Med henblik på at give danske virksomheder større incitament til at udføre forsøgs- og forskningsvirksomhed har Folketinget vedtaget en forhøjelse af fradraget for sådanne udgifter. Såfremt der i 2018 afholdes forsøgs- og forskningsomkostninger, herunder anskaffelse af aktiver, på 1 mio. kr., udgør skattefradraget 1.015.000 kr. Ekstrafradraget forhøjes gradvist frem til og med 2026.

 110

Skattekreditordningen

De gældende regler, hvorefter virksomheder kan anmode SKAT om at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter, er ikke ændret. Men der er dog sket den tilføjelse, at der højst kan udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter. Det højere skattefradrag betyder altså ikke en tilsvarende forøgelse af det underskud, der kan danne grundlag for udbetaling efter skattekreditordningen.

 

Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (L 227) blev vedtaget den 1. juni 2018.

Del på: