Ekstra fradrag ved indbetaling til pension

Der er indført et ekstra fradrag for pensionsindbetalinger. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, hvilket i 2018 har en fradragsværdi på cirka 26,6 %.

Ekstrafradraget beregnes af personens indbetalinger til skattebegunstigede pensionsordninger, hvilket vil sige indbetaling til pensioner, hvor der for privattegnede ordninger er fradragsret for indbetalingerne (ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder livsvarige livrenter) og bortseelsesret for samme type pensioner, hvis der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning. Ekstrafradraget omfatter også indbetalinger til ATP.

Fradraget beregnes som en procentdel af årets fradragsberettigede pensionsindbetaling med tillæg af arbejdsgiverindbetalinger nedsat med AM-bidrag. Fradraget kan dog maksimalt beregnes af 70.000 kr. (2018).

Procentsatsen for beregning af ekstrafradraget er afhængig af, hvor mange år der er, indtil personen når folkepensionsalderen.

En person på 40 år vil i 2018 højst kunne få et ekstra fradrag på 5.600 kr., nemlig 8 % af maksimalt 70.000 kr.

Er der derimod tale om en person, som kan gå på folkepension om 15 år eller mindre, vil det maksimale ekstrafradrag i 2018 udgøre 14.000 kr., nemlig 20 % af 70.000 kr. Selv om man er folkepensionist, er man berettiget til ekstrafradraget, hvis man fortsat foretager indbetalinger på skattebegunstigede pensionsordninger.

 

Nedsat ekstrafradrag til personer, der modtager skattepligtige pensionsudbetalinger

Modtager personen skattepligtige pensionsudbetalinger (ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder livsvarige livrenter), skal disse som hovedregel  nedsætte beregningsgrundlaget for ekstrafradraget. I 2018 vil det dog kun gælde pensionsudbetalinger i december 2018 grundet tekniske tilpasninger.

Eksempel

Personen er 68 år, men fortsat på arbejdsmarkedet. I 2019 er der indbetalt 108.695 kr. på en arbejdsgiveradministreret livsvarig livrente. Personen har i 2019 fået udbetaling fra en ratepension på i alt 60.000 kr. Ekstrafradraget beregnes således:

 Indbetaling på en pension via arbejdsgiveren

AM-bidrag, der fratrækkes af pensionsinstituttet, 8 %

 

Skattepligtig pensionsudbetaling

Beregningsgrundlag for ekstrafradrag

Ekstrafradrag beregens med 22 %

 

Pensionsudbetalinger modregnes kun ved beregningen af det ekstra pensionsfradrag for et givet indkomstår, hvis der i det foregående indkomstår er foretaget pensionsudbetalinger. Baggrunden herfor er, at det også skal være muligt for en person at opnå ekstrafradrag for pensionsindbetalinger i det år, hvor han går på pension.

Reglen om, at skattepligtige pensionsudbetalinger fragår i årets fradragsberettigede mv. pensionsindbetalinger, inden ekstrafradraget beregnes, gælder ikke følgende udbetalinger:

 

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (L 238) blev vedtaget den 1. juni 2018.

Lavere skat på arbejdsindkomst

Lavere skat på arbejdsindkomst betyder:

 

Nedsættelse af bundskatten

Bundskatten er fra og med indkomståret 2018 nedsat med 0,02. I 2018 udgør bundskatten efter nedsættelsen 11,13 %.

 

Beskæftigelsesfradrag

I forbindelse med årsopgørelsen beregnes et beskæftigelsesfradrag til lønmodtagere, honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Fradraget beregnes i 2018 med 9,5 % af arbejdsindkomsten efter fradrag af pensionsindbetalinger. I 2018 udgør det maksimale beskæftigelsesfradrag 33.300 kr.

Fra og med 2018 skal beregningsgrundlaget ikke længere reduceres med fradragsberettigede pensionsindbetalinger, ligesom de indbetalinger, der sker med bortseelsesret, når pensionen er oprettet i et ansættelsesforhold, skal tillægges grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget.

Endvidere forhøjes beskæftigelsesfradraget frem til 2022 gradvist til 10,65 % og det maksimale fradrag til 37.400 kr. (2018-niveau).

 

Jobfradrag

Det er indført et nyt jobfradrag. Jobfradraget er et ligningsmæssigt fradrag med en fradragsværdi på cirka 26,6 % i 2018.

Jobfradraget beregnes som en procentdel af den del af personens arbejdsindkomst, der overstiger 187.500 kr. (2018-niveau). Beregningsgrundlaget opgøres på samme måde som ved beregning af beskæftigelsesfradrag. I forbindelse med årsopgørelsen beregner SKAT automatisk jobfradraget.

Fradraget beregnes i 2018 med 2,5 % og udgør maksimalt 1.400 kr., 3,75 % i 2019 og maksimalt et fradrag på 2.000 kr. og fra og med 2020 en beregning med 4,5 %, dog maksimalt et årligt fradrag på 2.200 kr.

 

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (L 238) blev vedtaget den 1. juni 2018.

Ingen udligningsskat på pensionsudbetalinger

På visse ”større” pensionsudbetalinger har der i de senere år skullet betales en ekstraskat, nemlig den såkaldte udligningsskat. Udligningsskatten på sådanne pensionsudbetalinger er ophævet fra og med indkomståret 2018.

Personer, hvor der på forskudsopgørelsen for 2018 er beregnet udligningsskat på pensionsudbetalinger, skulle automatisk have fået tilsendt en ny forskudsopgørelse fra SKAT.

 

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 173) blev vedtaget den 26. april 2018.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: