Ejendomsoverdragelse til barn - fri bolig for forælder

Ejendomsoverdragelse til barn - fri bolig for forælder

Det forekommer af og til – måske oftest, når der kun er en forælder tilbage – at eksempelvis moderens parcelhus eller ejerlejlighed overdrages/sælges til datteren.

I forbindelse med overdragelsen laves en aftale om, at moderen har en livsvarig boligret i ejendommen. Den livsvarige boligret indgår som en del af berigtigelsen af  overdragelsessummen. Den resterende del af overdragelsessummen/handelsværdien for ejendommen, berigtiges i form af en gave, kontant, et anfordringsgældsbrev eller en kombination heraf. En livsvarig boligret er i den skitserede situation en løbende ydelse – en ydelse i naturalier, og der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale.

Værdien af den livsvarige boligret skal kapitaliseres, og dette beløb er indgangsværdien på den saldo, som skal føres af såvel mor som datter.

Skattemæssigt betyder den livsvarige boligret reelt, at moderen er lejer af den ejendom, som datteren nu ejer.

Skattemæssige konsekvenser for køber/datter

Datteren er reelt ejer af en udlejningsejendom.

Datteren berigtigede en del af købesummen for ejendommen ved, at moderen fik en livsvarig boligret. Datteren modtager derfor ikke løbende huslejebetalinger fra moderen, idet moderen har betalt, da datteren finansierede en del af købesummen med den kapitaliserede værdi af den livsvarige boligret.

Datteren skal føre en saldo, hvor indgangsværdien er den kapitaliserede værdi af den livsvarige boligret. Saldoen nedskrives med den årlige markedsleje for boligen.

Der er imidlertid tale om en udlejningsejendom, hvilket har den konsekvens, at datteren skal opgøre det skattemæssige resultat af ejendommen og selvangive dette. Indtægtssiden udgør boligens markedsleje, og udgiftssiden er de gængse fradragsberettigede udgifter i forbindelse med en udlejningsejendom.

Når saldoen for den kapitaliserede værdi måtte nå nul, skal datteren fortsat beskattes af nettoresultatet af udlejningsejendommen, men får imidlertid et skattemæssigt fradrag for et beløb svarende til den indtægtsførte bruttoleje.

 

Skattemæssige konsekvenser for sælger/mor

Moderen skal ikke betale husleje til datteren, da denne er ”betalt” up front, idet en del af salgssummen blev erlagt i form af en livsvarig boligret.

Moderen skal føre en saldo, hvor indgangsværdien er den kapitaliserede værdi af den livsvarige boligret. Denne saldo nedskrives med den årlige markedsleje for boligen. Såfremt saldoen bliver nedskrevet til nul, skal moderen ”betale” husleje for boligen. Men da der er aftalt en livsvarig boligret, skal moderen ikke foretage betaling til datteren, men bliver i stedet beskattet af boligens udlejningsværdi.

Ved moderens død bortfalder boligretten, og der er ingen skattemæssige konsekvenser forbundet hermed.

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: