Den momsmæssige behandling af udlæg

Et ikke-momsbelagt udlæg skal ikke momses ved viderefakturering til en kunde. Der er dog forholdsvis restriktive regler for, hvad der momsmæssigt kan anses for et udlæg. Endvidere er det væsentligt at være opmærksom på, om det overhovedet er relevant at anvende momslovens udlægsregel.

Momslovens udlægsregel

Ifølge momslovens udlægsregel skal der ikke betales moms af beløb, som en virksomhed modtager fra en kunde til dækning af omkostninger, som virksomheden har afholdt i kundens navn og for dennes regning (udlæg). Dette betyder, at der skal være tale om en omkostning, som virksomheden har afholdt, det vil sige foretaget udlæg for. Interne omkostninger i virksomheden til eksempelvis kopiering eller kørselsgodtgørelse er ikke et udlæg.

Den virksomhed, som foretager udlægget, skal få leverandøren af varen/tjenesteydelsen til at udstede fakturaen til den ”endelige” kunde. Udlægsvirksomheden fakturerer den ”endelige” kunde, herunder for udlægget, og vedlægger originalfakturaen fra leverandøren.

Det er ikke et krav, at virksomheden får leverandøren til at udstede fakturaen til den ”endelige” kunde, når:

Hvornår er udlægsreglen relevant?

Formålet med udlægsreglen er primært at undgå, at ikke-momsbelagte omkostninger til eksempelvis porto, gebyrer, taxakørsel, flyrejser mv. bliver momsbelagte ved viderefakturering til kunden.

I det omfang kunden er en momsregistreret virksomhed med ret til fradrag for momsen af de nævnte omkostninger, er det ikke relevant at anvende momslovens udlægsregel, idet kunden fratrækker momsen af omkostningerne som indgående moms. Det er endvidere ikke relevant at anvende momslovens udlægsregel ved viderefakturering af momsbelagte omkostninger, idet sådanne omkostninger under alle omstændigheder skal viderefaktureres med tillæg af moms.

Momslovens udlægsregel er altså relevant ved en virksomheds viderefakturering af ikke-momsbelagte omkostninger til kunder uden momsfradragsret, herunder privatpersoner og momsfritagne virksomheder. Reglen er også relevant for momsbelagte omkostninger, som eksempelvis restaurationsomkostninger, der er omfattet af generelle begrænsninger i fradragsretten.

Hvordan anvendes udlægsreglen korrekt?

Hovedreglen er, at der skal betales moms af hele betalingen fra en kunde ved en virksomheds salg af varer eller ydelser til kunden. Dette gælder også i forbindelse med viderefakturering af ikke-momsbelagte omkostninger som porto, gebyrer, taxakørsel, flyrejser mv. Udlægsreglen sikrer, at en virksomhed undgår, at ikke-momsbelagte omkostninger bliver pålagt moms i forbindelse med viderefakturering til en kunde.

Det ses imidlertid ofte, at udlægsreglen ikke anvendes korrekt, hvilket kan medføre efteropkrævning af moms hos den virksomhed, der har viderefaktureret omkostningen.

Landsskatteretten har for nylig afsagt en kendelse om momslovens udlægsregel, når en frivilligt momsregistret udlejer viderefakturerer ejendomsskatter og forsikringer til lejerne af lokaler i en række butikscentre. Ifølge de indgåede lejekontrakter skulle lejerne efter fordelingstal krone-for-krone refundere udlejers omkostninger til ejendomsskatter og forsikringer. En del af lejerne bestod af ikke-momsregistrerede lejere, blandt andet banker, læger samt offentlige myndigheder, hvorfor det var relevant at anvende momslovens udlægsregel.

Landsskatteretten fandt, at omkostninger til ejendomsskatter og forsikring vedrørte ejendommen og dermed blev afholdt i udlejers navn. Omkostningerne blev efterfølgende fordelt på samtlige lejemål og opkrævet hos de enkelte lejere. Lejerne var forpligtet til at dække udgifterne, men forpligtelsen var ikke lovbestemt, men et udslag af de indgåede lejekontrakter. Momslovens udlægsregel kunne derfor ikke anvendes.

Anvendelse af udlægsreglen forudsætter i øvrigt, at virksomheden opfører de omhandlede beløb på en udlægskonto, herunder at virksomheden kan redegøre for de enkelte udlægsbeløb.

Når et beløb kan holdes uden for momsgrundlaget som udlæg, har den virksomhed, der foretager udlægget, følgelig ikke fradrag for den eventuelle købsmoms, der vedrører udlægget. Eventuelle rabatter skal endvidere tilkomme den egentlige kunde, og den, der foretager udlægget, må ikke beregne avance heraf.

Ved en korrekt anvendelse af udlægsreglen undgår virksomheden således efteropkrævning af moms, mens kunden undgår at blive belastet med moms af ellers ikke-momsbelagte omkostninger.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: