Deleøkonomi - politisk aftale på plads - ny lovgivning

I maj måned 2018 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. De gunstigere regler skal efter aftalen gælde fra og med den 1. januar 2018.

Reglerne er ikke vedtaget i Folketinget endnu. Vi har i skrivende stund heller ikke set aftalen udmøntet i et lovforslag. Skatteministeriet har oplyst, at lovforslag vil blive fremsat i Folketinget i efteråret 2018.

Det er et centralt led i den brede politiske aftale, at det skattemæssigt skal være mest gunstigt at udleje gennem udlejningsbureauer, herunder deleøkonomiske platforme, hvor udlejningsindtægter automatisk indberettes til SKAT. Det harmonerer med en udtalelse fra skatteministeren i efteråret 2016, hvor han sagde, at der skulle indføres nogle ”tydelige færdselsregler” for deleøkonomien for at imødegå en omfattende sort økonomi.

I SKAT er man i gang med at udvikle en digital løsning til indberetning af lejeindtægter. Skatteministeriet har indgået en aftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugeres lejeindtægter til SKAT. Indberetningsløsningen forventes at være klar den 1. januar 2021. I 2018-2020 vil det skattemæssige bundfradrag eller højere bundfradrag fortsat kunne opnås, selv om den digitale løsning ikke kan anvendes.

Sommerhusudlejning

En feriebolig, der anvendes både privat og til udlejning, er omfattet af såvel reglerne om betaling af ejendomsværdiskat som beskatning af overskuddet ved udlejning. Det skattepligtige beløb ved udlejningen kan opgøres enten efter sommerhusreglen eller et regnskabsmæssigt princip. Eventuelle renteudgifter kan fratrækkes, uanset hvilket princip indkomsten opgøres efter. Indkomsten beskattes som kapitalindkomst.

Sommerhusreglen

Sommerhusreglen er en skematisk metode til at opgøre den skattepligtige udlejningsindkomst og er uafhængig af de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Resultatet af udlejningen opgøres ved, at der gives et bundfradrag i bruttolejeindtægten. I den del af bruttolejeindtægten, der overstiger bundfradraget, gives et yderligere fradrag på 40 %. Bruttolejeindtægten omfatter lejerens betaling for husleje samt alt, hvad lejeren i øvrigt betaler i forbindelse med lejemålet, eksempelvis varme, el, vand og rengøring af fritidsboligen.

Bundfradragets størrelse afhænger af, om udlejningen af fritidsboligen sker gennem et udlejningsbureau, eller ejeren selv står for udlejningen. Når udlejning sker gennem et udlejningsbureau, der indberetter bruttolejeindtægten til SKAT, udgør det årlige bundfradrag pr. udlejet fritidshus den indberettede bruttolejeindtægt, dog maksimalt 21.900 kr. (2018). Ved privat udlejning, hvor der ikke sker automatisk indberetning af lejeindtægten, er bundfradraget på 11.000 kr. (2018).

Afregner lejer el, vand, rengøring mv. direkte med ejeren af sommerhuset, skal ejeren i forbindelse med selvangivelsen forhøje den af bureauet indberettede bruttolejeindtægt med det fra lejer modtagne beløb.

Bundfradraget gælder pr. sommerhus. Ejes et sommerhus af flere personer, kan de tilsammen kun få et bundfradrag, der fragår i den samlede lejeindtægt. Har en person to sommerhuse, der anvendes til delvis udlejning, fås to bundfradrag. Ved salg af sommerhuset kan både køber og sælger få et bundfradrag i det år, hvor ejendommen skifter ejer.

Danske sommerhusudlejningsbureauer skal indberette bruttolejeindtægten til SKAT. Sker udlejningen gennem et udenlandsk udlejningsbureau, kan sommerhusejeren aftale med bureauet, at bureauet foretager indberetning til SKAT for derved at sikre sig det store bundfradrag.

Større bundfradrag ved udlejning gennem bureau

Det skattefri bundfradrag på 21.900 kr. (2018), når udlejningen sker gennem et udlejningsbureau, der indberetter lejeindtægterne til SKAT, vil efter aftalen blive forhøjet til 40.000 kr. i 2018. Det betyder, at sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus, kan glæde sig over en større skattefri indtægt allerede for den udlejning, der sker i år. Det er dog et krav, at lejeindtægten indberettes til SKAT af et udlejningsbureau – ganske som efter de nugældende regler.

Det er fortsat sådan, at i den del af lejeindtægten mv., der overstiger det skattefri bundfradrag, gives et fradrag på 40 %, og kun den overskydende del af lejeindtægten er skattepligtig.

Udlejning af helårsbolig

Ved værelsesudlejning eller udlejning af en helårsbolig i en del af året kan der efter gældende regler anvendes en skematisk model (et skattefrit bundfradrag), når det skattepligtige resultat skal opgøres.

Ved udlejning af egen bolig udgør det skattefri bundfradrag 1,33 % af årets offentlige ejendomsvurdering, dog minimum 24.000 kr. Det betyder, at årets skattefri bundfradrag for ejendomme, der er vurderet til 1,8 mio. kr. eller derunder, udgør 24.000 kr. Er der tale om en lejet bolig eller en andelsbolig, udgør det skattefri bundfradrag 2/3 af den samlede årlige husleje eller boligafgift.

Den skematiske model er den samme, uanset om man lejlighedsvis udlejer hele boligen, eller man udlejer værelser til beboelse en del af året eller hele året.

Den lejeindtægt, der skal holdes op imod bundfradraget, er lejeindtægten inklusive lejers betaling for varme, el, vand osv. Sker udlejningen gennem Airbnb eller anden internetportal mv., fragår betalt provision til formidler i lejeindtægten.

Først når årets lejeindtægt inklusive betaling for varme, el, vand mv. overstiger det skattefri bundfradrag, skal der selvangives et skattepligtigt overskud, nemlig den del af lejen, der overstiger bundfradraget. Et overskud beskattes som kapitalindkomst, når der er tale om udlejning af ejerbolig, mens overskud ved udlejning af lejebolig eller andelsbolig beskattes som personlig indkomst.

Udlejer har ikke fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen. Alle udgifter er omfattet af det skematiske fradrag, bortset fra provision til Airbnb eller anden formidler. For ejere af ejerboliger, skal der betales ejendomsværdiskat, selv om boligen har været delvist udlejet.

Korttidsudlejning af helårsbolig

Det er aftalt, at reglerne forenkles, således at de bliver ens for ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger. Det er endvidere aftalt, at korttidsudlejning af egen helårsbolig maksimalt kan ske i 70 dage årligt, og det er et krav, at udlejning sker gennem et udlejningsbureau, der indberetter lejeindtægterne til SKAT. Den enkelte kommune kan dog beslutte, at det er tilladt at foretage korttidsudlejning i op til 100 dage årligt, hvis konkrete forhold på det lokale boligmarked ikke taler imod dette.

Der indføres et skattefrit bundfradrag på 28.000 kr. (2018) årligt. I den del af den årlige bruttolejeindtægt, der overstiger 28.000 kr., gives et nedslag på 40 %, og det resterende beløb er skattepligtigt som kapitalindkomst.

Fra og med den 1. januar 2021 udgør bundfradraget kun 11.000 kr. (2018), hvis lejeindtægten ikke indberettes til SKAT af en deleøkonomisk platform mv.

Umiddelbart omfatter aftalen om forhøjelse af bundfradraget og indførelsen af et nedslag på 40 % kun ”korttidsudlejning”, hvilket vil sige maksimalt 70 / 100 dage om året.

Det er i skrivende stund derfor ikke ganske klart, om de gældende regler for værelsesudlejning fortsætter uændret, når udlejningen overstiger de 70 / 100 dage om året. Men ét synes ganske givet - de skematiske regler med større bundfradrag og et yderligere nedslag på 40 % vil kun gælde, når der sker automatisk indberetning fra Airbnb m.fl. fra og med den 1. januar 2021. Dog skal de gunstigere regler også gælde i overgangsperioden 2018-2020, indtil SKATs indberetningssystem er klar.

Den endelige udformning af reglerne må afvente til lovforslag herom fremsættes i Folketinget i efteråret 2018 eller eventuelt tidligere, hvis et lovforslag inden da sendes i høring.

Udlejning af bil, båd, campingvogn og autocamper mv.

Ved udlejning af bil, båd mv. indføres der et skattefrit bundfradrag på 10.000 kr. (2018).

Det skattefri bundfradrag er fra og med den 1. januar 2021 betinget af, at indtægten fra udlejning indberettes til SKAT af en deleøkonomisk platform mv.

Del på: