Biler - Skat og moms 2017

Biler - Skat og Moms 2017

Firmabil eller egen bil, muligheder og faldgruber er der mange af…

Biler er et evigt aktuelt emne.

At bilen er en dyr fornøjelse, har mange danskere imidlertid gennem tiderne måttet sande. Alligevel er det et behageligt transportmiddel, som mange foretrækker. Erfaringen viser derfor, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler.

Formålet med publikationen “Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt og ikke bliver offer for en af de mange faldgruber. Reglerne er nemlig stadigvæk komplicerede.

Nedenstående finder du udpluk, som vi mener kunne være relevant for dig:

Almindelig Firmabil

Rådighed over firmabil en del af året

Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed . En medarbejder, der får stillet en bil til rådighed i løbet af en kalender- måned, skal derfor beskattes af værdi af fri bil for hele året reduceret med det antal hele måneder, hvor bilen ikke har været til rådighed. Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, eksempelvis på grund af udlandsrejser eller sygefravær, medregnes værdien af fri bil derfor for hele måneden.

Arbejdsgiveren skal afskære medarbejderen fra at råde over bilen, hvis medarbejderen ikke skal beskattes af rådigheden for hele året. Eksempelvis kan en medarbejder efter aftale med arbejdsgiveren aflevere firmabilen i virksomheden, hvis den pågældende skal på rejse i længere tid (i mindst én måned). Ved den delvise råden skal medarbejderen beskattes af fri bil for hele året nedsat med det antal hele måneder (30 dage), hvor bilen ikke er til rådighed for privat brug, se dog ovenfor om hovedaktionærer og stilstandsforsikring .

Eksempler på beregning af rådighedsperioden Eksempel 1
Har en medarbejder en firmabil til fri rådighed i perioden 1 . januar - 3 . maj, beskattes han af 5/12 af årsværdien.

Eksempel 2
Har en medarbejder en firmabil til fri rådighed i perioderne 1 . januar - 3 . maj og 20 . juni - 31. december, beskattes han af 11/12 af årsværdien, fordi den bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage.

Eksempel 3
Har en medarbejder en firmabil til fri rådighed i perioden 15. december - 3. januar, beskattes han af 1/12 af årsværdien, fordi bilen er til rådighed i mindre end 30 dage.

Medarbejderen skifter firmabil
Skifter en medarbejder i årets løb én eller flere gange fri firmabil, skal medarbejderen kun beskattes af 1/12 af årsværdien af den dyreste af bilerne for den kalendermåned,
hvor der skiftes bil.

Rådighed over flere biler

Hvis en medarbejder har rådighed over flere firmabiler til privat kørsel på samme tid, skal medarbejderen beskattes af hver enkelt firmabil, som er til hans rådighed uanset omfanget af privat kørsel i bilerne. Der gives ikke mængderabat. Der er flere eksempler fra praksis, hvor en hovedaktionær er blevet beskattet af ikke mindre end tre biler samtidig. Medarbejdere, der er ansat hos bilforhandlere og i kraft af arbejdet har flere forskellige biler til rådighed, beskattes alene af den dyreste bil.

Flere medarbejdere benytter samme bil 

Hvis flere medarbejdere har rådighed over den samme firmabil til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejdsplads, skal de hver især beskattes af fri bil. 
Der sker ingen nedsættelse af det skattepligtige beløb til eksempelvis halvdelen, selv om der er tale om en delebil. Hvis ægtefæller er ansat i den samme virksomhed, og de begge benytter den samme firmabil til privat kørsel, er det dog kun den ægtefælle, der ifølge sin ansættelseskontrakt har firmabil, som skal beskattes af fri bil.

 

Importerede biler

For biler, der indføres fra udlandet, skal værdiansættelsen ske som for ”danske” biler. Nyvognsprisen for biler, som arbejdsgiveren anskaffer højst tre år efter bilens første indregistrering (”ny bil”), er den pris, som arbejdsgiveren kunne have købt bilen for i Danmark fra ny inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Importerer arbejdsgiveren en bilmodel, som ikke kan købes på det danske marked, beror nyvognsprisen på et skøn.


Hvis et leasingselskab importerer en bil, og en virksomhed stiller den til rådighed for en medarbejder, er nyvognsprisen den pris, som leasingselskabet kunne have erhvervet bilen for fra ny inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr.


For biler, som er mere end tre år gamle, når de importeres, udgør beskatningsgrundlaget den pris, som arbejdsgiveren har betalt til den udenlandske forhandler, tillagt moms, leveringsomkostninger, herunder transportudgifter og udgifter til de danske nummerplader, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse.

Leasede biler

Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for en medarbejder, beskattes medarbejderen som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingaftalens indgåelse. Der gælder heller ikke særlige regler for opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil ved såkaldt flexleasing (successiv betaling af registreringsafgiften). I beregningsgrundlaget indgår den fulde registreringsafgift. 75 %-reglen gælder også for leasede biler.

Hvis fakturaprisen (leasingselskabets købspris for en ny bil) overstiger mindstebeskatningsprisen (importprisen + 9 %), anvendes fakturaprisen ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for fri bil. Er fakturaprisen lavere end mindstebeskatningsprisen, anvendes mindstebeskatningsprisen ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for fri bil. Hvis leasingselskabet selv afgiftsberigtiger, skal man tage udgangspunkt i leasingselskabets indkøbspris tillagt omkostningerne ved en fuld registreringsafgiftsberigtigelse (leasingselskabets udgift til registreringsafgift) samt udgifterne til klargøring og indregistrering (”leveringsomkostninger”) og moms.

Hvis arbejdsgiveren køber firmabilen ved leasingaftalens udløb, og bilen er mere end tre år gammel regnet fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens anskaffelsespris på købstidspunktet (forudsat at denne pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi), selv om bilen både under og efter leasingaftalen bliver anvendt af den samme medarbejder.

Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en ”gammel” bil. Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges.

Ved leasing af firmabiler kan beskatning af fri bil undgås, hvis arbejdsgiveren og medarbejderen begge indgår en leasingaftale med leasingselskabet, se nedenfor om ”Splitleasing”.

Udenlandske biler

Reglerne om beskatning af fri bil gælder også, når der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver. Selv om firmabilen ikke er indregistreret i Danmark, opgøres værdi af fri bil, som om bilen var indregistreret i Danmark. Ved beregningen af værdi af fri bil drager medarbejderen altså ikke fordel af, at den udenlandske arbejdsgiver har betalt en lavere pris for firmabilen sammenlignet med prisen for en tilsvarende bil på danske plader.

Hvis en udenlandsk indregistreret bil anvendes i Danmark, skal arbejdsgiveren som udgangspunkt betale dansk registreringsafgift. En arbejdsgiver med hjemsted eller fast driftssted i et andet EU-land eller EØS-land kan dog undgå at betale dansk registreringsafgift, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

Selv om arbejdsgiveren kan undgå at betale dansk registreringsafgift, skal medarbejderen beskattes som om bilen var blevet købt og indregistreret i Danmark. 

Kan beskatningsgrundlaget nedbringes?

I praksis har der været prøvet forskellige fremgangsmåder for at nedbringe beskatningsgrundlaget fra 75 % af nyvognsprisen til bilens markedsværdi, når bilen har passeret en alder på tre år. En af fremgangsmåderne er, at bilen købes af et selskab og udlejes til et andet selskab i koncernen, der stiller bilen til rådighed for en medarbejder. Når bilen er tre år gammel regnet fra første indregistrering, sælges bilen til det selskab, som tidligere har lejet bilen. Under hele forløbet er det typisk den samme medarbejder, der har bilen til rådighed. Denne fremgangsmåde er i praksis godkendt af Landsskatteretten. En anden anvendt fremgangsmåde er, at når bilen er mere end tre år gammel, sælges den til et koncernselskab, der herefter udlejer bilen til det sælgende selskab (sale-andlease- back). Også denne fremgangsmåde er blåstemplet. En tredje fremgangsmåde, der har været prøvet, er salg og tilbagekøb eksempelvis mellem koncernselskaber. 


Denne fremgangsmåde accepteres kun, hvis der er en forretningsmæssig begrundelse for transaktionerne. Det kan blandt andet være svært at sandsynliggøre, når salg og
tilbagekøb sker med korte tidsintervaller.

En hovedaktionær, der får stillet fri bil til rådighed, kan få den tanke, at det er billigere selv at eje bilen og derfor køber bilen kontant af selskabet. Efter måske et års forløb viser beregninger, at det er billigere at blive beskattet af fri bil, og han vælger derfor at sælge bilen tilbage til selskabet. Dette må anses for en forretningsmæssig begrundelse, der skattemæssigt er gangbar, og er bilen mere end tre år gammel på salgstidspunktet, vil det fremtidige beskatningsgrundlag være selskabets købspris, som dog skal svare til handelsværdien (salg i ren handel til en forhandler). En omstrukturering i en koncern kan også betyde, at beregningsgrundlaget for fri bil bliver handelsværdien, når bilen på tidspunktet for ejerskifte er mere end tre år gammel. Dette gælder, selv om der er valgt en skattefri omstrukturering. Hvis en firmabil overdrages i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, tilførsel af aktiver, fusion eller spaltning, og bilen på tidspunktet for vedtagelsen af omstruktureringen er mere end tre år gammel regnet fra datoen for første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens handelsværdi på tidspunktet for vedtagelsen af omstruktureringen. Salg af bilen til en forhandler og genkøb af samme bil fra forhandleren er ikke en fremgangsmåde, der kan anbefales.

 

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: